Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 17 May 2022 04:45
Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 17 maj 2022 i Malmö.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport. I enlighet med styrelsens förslag beslöt Duni AB:s årsstämma att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fem. Pauline Lindwall, Morten Falkenberg, Sven Knutsson, Pia Marions och Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Thomas Gustafsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 850 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 590 000 kronor till styrelseordförande och med 315 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 128 000 kronor, övriga ledamöter 60 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 67 000 kronor, övriga ledamöter 31 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Morten Falkenberg och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 22 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. Duni.se