Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 17 maj 2022

Regulatorisk 5 Apr 2022 10:00
I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 17 maj 2022.

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ), org. nr. 556536-7488, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 15.00 på Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Dunis bolagsordning.

Registrering och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 maj 2022, och
 • senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig till stämman. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, "Årsstämma", Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö, per e-mail till bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 11 maj 2022.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt denna punkt A). Det innebär att en anmälan genom endast poströstning enligt nedan inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Deltagande genom poströstning

B) Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 maj 2022, och
 • senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Duni AB tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Duni AB, "Årsstämma" Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller med e-post till bolagsstamma@duni.com. Ifyllt formulär ska vara Duni AB tillhanda senast onsdagen den 11 maj 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.dunigroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 9 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
 10. a)   Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)   Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 2. Redogörelse för valberedningens arbete
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 4. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
 5. Fastställande av arvode till revisor
 6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. Omval av Thomas Gustafsson
  2. Omval av Morten Falkenberg
  3. Omval av Sven Knutsson
  4. Omval av Pauline Lindwall
  5. Omval av Pia Marions
  6. Omval av Thomas Gustafsson till styrelseordförande
 7. Val av revisor
 8. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Thomas Gustafsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 1 929 MSEK, inklusive årets vinst om 68 MSEK, balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.

Punkt 13-17 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem och att omval ska ske av styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall och Pia Marions. Vidare föreslår valberedningen omval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval, samt valberedningens motiverade yttrande, kommer i samband med kallelsen att finnas tillgängligt på Dunis hemsida, www.dunigroup.se.

Valberedningen föreslår att arvodena ska återgå till 2019 års nivå och utgå med 590 000 kr (578 000 kr) till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 315 000 kr (309 000 kr) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 67 000 kr (65 000 kr) till ordföranden i ersättnings-utskottet och med 31 000 kr (30 000 kr) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 128 000 kr (125 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kr (59 000 kr) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 18 - Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2022 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2022. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.dunigroup.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i april 2022

DUNI AB (publ)

Styrelsen

::

För ytterligare information:
Magnus Carlsson, CFO,
Tel: 040–10 62 00

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Dunigroup.se