Duni Group välkomnar det Australienbaserade private equitybolaget Five V Capital som ny minoritetspartner i koncernens dotterbolag BioPak Pty Ltd genom att avyttra 25 procent av aktierna i detta bolag

Regulatorisk 13 Dec 2022 08:10

Malmö, 13 december 2022


För att ta nästa steg i tillväxtresan för BioPak Pty Ltd (”BioPak Group”) har Duni AB (”Duni Group”) ingått ett avtal om att avyttra 25 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd till fonder förvaltade av Five V Capital Pty Ltd (“Five V”), ett private equity-bolag baserat i Australien.

 

Som tidigare kommunicerats har styrelsen tagit beslut om att utvärdera olika strategiska alternativ för att optimera det långsiktiga värdet av BioPak Group inom ramen för att säkerställa en fortsatt konsolidering av BioPak Group inom koncernen. Styrelsen anser att det strategiska partnerskapet med Five V utgör en betydande möjlighet att skapa värde för Duni Group och dess samarbetspartners.

 

“Jag är mycket nöjd med att ha Five V ombord som en lokal samarbetspartner. Vi kommer tillsammans att öka tillväxttakten för BioPak Group både inom och utanför Asien och Oceanien. Samarbetet kommer också att stärka Duni Groups strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling”, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef för Duni Group.

 

Köpeskillingen uppgår totalt till 65,8 MAUD. 61,3 MAUD betalas vid transaktionens slutförande i december 2022 och 4,5 MAUD kan komma att betalas mellan Q3 2023 och Q3 2024 under förutsättning att vissa förutbestämda villkor är uppfyllda. Det strategiska samarbetet lägger grunden för nästa tillväxtfas för BioPak Group och gör det möjligt för Duni Group och BioPak Pty Ltd’s medgrundare och VD, Gary Smith, att genomföra sin tillväxtagenda. Five V kommer att engagera sig aktivt tillsammans med ledningen, Duni Group och Gary Smith för att förstärka bolagets tillväxtförutsättningar på såväl befintliga som nya marknader.

 

Five V är ett ledande private equity- och venturekapitalbolag i Australien och Nya Zeeland som förvaltar tillgångar på över 1,5 miljarder AUD. Bolaget är en certifierad B Corp och har därmed ett naturligt fokus på hållbara investeringar och har en stor erfarenhet av att hjälpa företag att växa och expandera såväl lokalt som internationellt.

 

”Att investera i BioPak Group innebär en unik möjlighet. Vi är glada över att samarbeta med Duni Group och Gary Smith för att stödja BioPak Groups fortsatta tillväxt och globala hållbarhetspåverkan”, säger Adrian MacKenzie, partner på Five V. 

 

BioPak Group med dess dotterbolag i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, USA och Singapore omfattar ungefär 60 procent av Duni Groups affärsområde BioPak, som erbjuder hållbara måltidsförpackningslösningar.

 

”Med Five V ombord kommer vi tillsammans med Duni Group accelerera vår ambition att skapa ett globalt varumärke på både befintliga och nya marknader”, säger Gary Smith, VD och medgrundare av BioPak Pty Ltd.

 

Transaktionen i korthet

 

  • Duni Group avyttrar 25 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd till Five V. Duni Group kommer när transaktionen är slutförd att äga 53 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd.

 

  • Efter transaktionen kommer Equistock Holdings 33 Pty Limited att äga 15 procent av aktierna. Den befintliga sälj- och köpoptionen har därmed upplösts genom ett avräkningsbelopp om 8,3 MAUD som betalas på dagen för slutförande av transaktionen.

 

  • Köpeskillingen för avyttringen av 25 procent av aktierna uppgår till 65,8 MAUD. 61,3 MAUD kommer att betalas i december 2022. Under förutsättning att vissa förutbestämda villkor är uppfyllda, kan dessutom en tilläggsköpeskilling om 4,5 MAUD komma att betalas mellan Q3 2023 och Q3 2024.

 

  • Duni Group fortsätter att konsolidera BioPak Group fullt ut. Transaktionen anses av redovisningsskäl utgöra en transaktion med minoritetsaktieägarna och därav kommer ingen realisationsvinst redovisas i resultaträkningen. Transaktionen kommer att påverka Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare framöver.

 

  • Five V har en säljoption om en aktieägare, annan än Mellby Gård AB, skulle köpa minst 40 procent av aktierna i Duni Group.

 

  • Efter transaktionen kommer Five V äga totalt 30 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd. De återstående två procenten är föremål för intjänandevillkor enligt ett incitamentsprogram för anställda i BioPak Group.

 

  • Transaktionens slutförande är villkorat av sedvanliga fullföljdsvillkor.

För mer information, kontakta:
Magnus Carlsson, CFO, Tel:  +46 40-10 62 00

 
Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 200 anställda fördelat på 22 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Dunigroup.se. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:10 CET den 13 december 2022.