Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk 17 Feb 2022 07:45
Tillväxt under marginalpress

1 oktober - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 552 (1 181) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 31,4 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 33,6 %.
  • Kraftig tillväxt mot ett svagt fjärde kvartal 2020.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 (0,73) SEK.
  • Nya restriktioner samt marginalpress från kraftigt ökade råmaterial- och logistikkostnader påverkar kvartalet.

1 januari - 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 061 (4 501) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 12,4 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 14,4 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,62 (0,05) SEK.
  • Året har varit tydligt påverkat av restriktioner med hög volatilitet mellan kvartalen.
  • Affärsområde BioPak med stark försäljningsökning. Affärsområde Duni med god tillväxt gentemot 2020 men ännu inte på samma nivåer som före pandemin. 

NYCKELTAL

MSEK  3 mån
okt-dec
2021
3 mån
okt-dec
2020
12 mån
jan-dec

2021
12 mån
jan-dec
2020
Nettoomsättning 1 552 1 181 5 061 4 501
Organisk tillväxt 31,5 % -21,3 % 14,4 % -18,7 %
Operativt resultat 1) 110 51 279 149
Operativ rörelsemarginal 1) 7,1 % 4,3 % 5,5 % 3,3 %
Resultat efter finansiella poster  43 47 133 7
Resultat efter skatt  9 35 77 4

1) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 27-28.

VD-ord

Fortsatt tydlig korrelation mellan restriktioner och försäljning

Restriktionerna kom tillbaka i det fjärde kvartalet

Efter att restriktionerna i Europa lättat under det tredje kvartalet trodde vi nog alla att en mer normaliserad tillvaro var att vänta. Men när omikron-varianten etablerade sig under hösten infördes nya restriktioner på majoriteten av våra marknader vilket återigen påverkade hotell, restauranger och besöksnäringen. I exempelvis Österrike innebar det en 12 dagar lång lock-down i december. Reglerade öppettider och nedstängningar i det fjärde kvartalet har, som tidigare under pandemin, haft en direkt negativ påverkan på vår försäljning av servetter och dukar. Under pandemin har vi konstaterat en tydlig korrelation mellan restriktioner och minskad försäljning till främst hotell och restauranger. Samtidigt har vi lärt oss att behovet av att umgås över mat och dryck är starkt och i takt med lättade restriktioner ökar efterfrågan snabbt. 

Koncernens försäljning i kvartalet uppgick till 1 552 (1 181) MSEK, vilket i fasta valutakurser motsvarar en försäljningsökning om 33,6 %. Affärsområde Duni påverkades av ännu ett kvartal med återinförda restriktioner. Trots det ökar försäljningen med 36,9 % jämfört med det fjärde kvartalet 2020. Affärsområde BioPak fortsätter att gynnas av den växande marknaden för take-away i såväl Europa som i övriga världen och ökar omsättningen med 29,2 %. 

Kostnadstryck på råvarumaterial och sjöfrakt

Likt förra kvartalet medför de accelererande kostnadsökningarna inom flertalet råmaterialkomponenter även detta kvartal både kort- och långsiktiga utmaningar med marginalpress. Aviserade prisjusteringar kommer gradvis implementeras under det första kvartalet 2022 och kommer därmed mildra effekten av kostnadsökningarna framöver, dock som alltid med en viss fördröjning.

Den fortsatta bristen på containers från Asien medför utmaningar med långa leveranstider. Vi har därför under kvartalet valt att öka lagren på de mest efterfrågade artiklarna för att kunna tillgodose kundbehovet. Detta gäller främst fiberbaserade produkter som till exempel våra salladsskålar tillverkade av bagass, ett restmaterial från sockerrörsutvinning. Vi ser därmed att vi är väl positionerade att möta en ökad efterfrågan kommande kvartal.

Koncernens operativa resultat för kvartalet uppgick till 110 (51) MSEK. Affärsområde Duni ökar det operativa resultatet till 84 (1) MSEK. Den högre omsättningen jämfört mot föregående år ger en stark operationell hävstång som bidrar till resultatförbättringen. Affärsområde BioPaks operativa resultat blev 26 (49) MSEK vilket främst förklaras av ökade frakt- och energikostnader som kortsiktigt pressar marginalerna.

2021 – En berg- och dalbana på resan mot en mer hållbar framtid

Trots pandemins fortsatta framfart under hela 2021, med periodvis vikande efterfrågan och påverkad försäljning, var det ett aktivt år inom koncernen. Övergång till fossilfri biogasol i pappersbruket, lansering av fossilfria premiumservetter och dukar samt samarbete med start-ups fokuserade på återanvändning av take-away-lösningar är några exempel. Under det fjärde kvartalet kunde vi också med glädje ta emot en guldutmärkelse från EcoVadis som visar på koncernens starka hållbarhetsarbete.

Under kvartalet har vi uppdaterat vår strategi, ’Our Decade of Action’, och arbetat fram ett tydligt syfte samt vision för 2030 som kommer genomsyra alla delar av verksamheten de kommande åren. Vi har även definierat tre hållbarhetsmål ”circular at scale”, ”going net zero” och ”living the change” som ska ta oss till att bli helt cirkulära med nettonoll klimatavtryck.

Jag summerar mitt första år som VD och koncernchef som både händelserikt och lärorikt. Trots pandemin har vi kunnat växa med 14,4 % i fasta växelkurser under 2021 och därmed ökat nettoomsättningen med drygt 500 MSEK. Det operativa resultatet ökade med 130 MSEK till 279 MSEK men vi har en bit kvar för att uppnå samma nivåer som innan pandemin. De positiva signaler vi ser på marknaden när restriktionerna väl lättar i kombination med den positiva energin i organisationen gör mig förväntansfull inför 2022.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.dunigroup.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 07.45 CET.