Covid-19 restriktioner fortsätter att påverka Duni Group och möjliggör ytterligare ansökningar om ersättningsstöd

Regulatorisk 18 Mar 2021 03:30
Duni Groups försäljning och resultat under första kvartalet fortsätter att vara starkt påverkat av de samhällsrestriktioner som införts under covid-19 pandemin. Förlängda restriktioner har samtidigt lett till utökade möjligheter att ansöka om statliga stöd och koncernen har idag beslutat om att ansöka om stöd för den tyska verksamheten.

De restriktioner som infördes på flera av koncernens huvudmarknader redan under fjärde kvartalet har i stor utsträckning förlängts eller förstärkts under årets första månader, vilket inneburit begränsade eller stängda verksamheter för flertalet av våra kundsegment. Den positiva trenden för take-away fortsätter emellertid och ger goda effekter.

Så som tidigare beskrivits har koncernen ett åtgärdsprogram där produktionskapacitet och kostnader anpassas till efterfrågan. Under 2020 realiserades sammantaget kostnadsreduceringar på cirka 270 MSEK, varav cirka 80 MSEK avser statligt stöd. Med rådande marknadssituation fortsätter åtgärdsprogrammet under början på året. Det innebär bland annat stor kostnadskontroll samt fortsatta kosttidspermitteringar på de marknader där detta är möjligt. Vi undersöker också kontinuerligt möjligheter till statliga stöd på alla våra marknader.

Den tyska regeringen har i januari 2021 meddelat att de utökar möjligheten att söka statligt stöd för fasta kostnader under perioden november 2020 till juni 2021 för företag vars nettoomsättning minskat väsentligt till följd av covid-19 pandemin. Vi bedömer att Duni Groups tyska dotterbolag är kvalificerade att erhålla stöd och har därför idag beslutat att lämna in en ansökan för de första fyra månaderna av perioden. Därefter avses ansökan göras månadsvis i den mån stödet kvarstår och verksamheten är kvalificerat för stöd. Det är i nuläget osäkert hur stor del av stödet vi kommer kunna få del av. Uppskattningsvis rör det sig om mellan 5–15 MSEK per månad.

Det fullständiga resultatet för det första kvartalet publiceras den 22 april kl. 07.45. En telefonkonferens hålls kl. 10.00 med VD och koncernchef, Robert Dackeskog, och CFO, Magnus Carlsson.

::

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00, robert.dackeskog@duni.com
Magnus Carlsson, CFO, tel 040-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB
är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 klockan 15.30 CET. Duni.se