Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 12 May 2020 05:15
Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 12 maj 2020 i Malmö.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt Duni AB:s årsstämma att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Pauline Lindwall, Alex Myers och Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Pia Rudengren och Magnus Yngen hade avböjt omval. Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Årsstämman valde Thomas Gustafsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 123 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 578 000 kronor till styrelseordförande och med 309 000 kronor vardera till övriga fem stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 59 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 65 000 kronor, övriga ledamöter 30 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Morten Falkenberg och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00

Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.
Duni.se