Duni Group vidtar åtgärder för att hantera effekterna av pandemin COVID-19 och föreslår årsstämman att ställa in aktieutdelning

Regulatorisk 20 Mar 2020 11:55
Duni Group avslutade 2019 med ett förbättrat resultat och en god finansiell ställning. Under första kvartalet har det världsekonomiska läget drastiskt förändrats som en följd av pandemin COVID-19. Duni Group vidtar redan en rad åtgärder som syftar till att begränsa smittspridning och skydda våra anställdas och kunders hälsa. Nu lanseras även ett kostnadsreducerande program för att möta en kraftigt minskad efterfrågan till följd av pandemin. 

De viktiga åtgärder som nu vidtas världen över för att sakta ner och stoppa smittspridningen av COVID19 får stora konsekvenser för några av Duni Groups främsta kundgrupper, hotell och restauranger. Den kraftigt minskade efterfrågan inom dessa kundsegment förväntas ge negativa försäljningseffekter under andra kvartalet. Påverkan under följande kvartal är beroende av utvecklingen av pandemin. 
 
Det kostnadsreducerande program vi nu lanserar innehåller en rad aktiviteter som arbetstidsförkortning, uppskjutna investeringar, stopp för nyanställningar och konsultkostnader och reseförbud. Implementeringen av dessa åtgärder förväntas ske snabbt och utan omstruktureringskostnader och ger därför i huvudsak effekt redan från och med andra kvartalet.  
 
Vår produktion är operativ och vårt leveransnät fungerar, vilket innebär att vi kan leverera inkommande order men vi anpassar produktionen löpande i linje med efterfrågan på marknaden.  
 
Som en ytterligare åtgärd har styrelsen i Duni Group vid ett extra styrelsemöte idag beslutat att föreslå årsstämman att ställa in den redan aviserade aktieutdelningen om 5 kronor per aktie för 2019 och att således ingen utdelning ska utgå. 

 

”Vi befinner oss alla i en utmanade situation. Vårt fokus har varit och är fortfarande att ta hand om vår personal och våra kunder på bästa möjliga sätt. Med vårt nu lanserade kostnadsprogram i kombination med förslaget om inställd utdelning, vill vi förbättra företagets förmåga att överbrygga denna efterfrågenedgång och fortfarande vara ett starkt bolag.”, säger Duni Groups VD och koncernchef, Johan Sundelin.  
 

:: 

För ytterligare information kontakta:  
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, CFO, 040-10 62 00 
 
Duni AB (publ)

Box 237  
201 22 Malmö  
Telefon: 040-10 62 00  

 
www.duni.se

Organisationsnummer: 556536-7488 

::

 

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 klockan 11.55 CET.

Duni.se