Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

Regulatorisk 24 apr 2020 07:45
Minskade volymer och lägre resultat till följd av Covid-19 pandemin

1 januari - 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 249 (1 264) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 1,2 %. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,9 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,43 (1,08) SEK.
  • Stabil inledning av kvartalet men volymerna sjönk i takt med att olika länders Covid-19 restriktioner trädde ikraft från mitten av mars.
  • Ny segmentsrapportering från 1 januari; två segment, Duni och BioPak, istället för tidigare fyra affärsområden.
  • Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.
     

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
jan-mar
2020
3 mån
jan-mar 
2019
12 mån
apr-mar 
2019/2020
12 mån
jan-dec
2019
Nettoomsättning 1 249 1 264 5 533 5 547
Organisk tillväxt -4,2 % 0,3 % -2,1 % -0,5 %
Organisk proformatillväxt 1) -4,0 % 3,2 % 0,3 % 2,4 %
Operativt resultat 2) 80 93 520 533
Operativ rörelsemarginal 2) 6,4 % 7,3 % 9,4 % 9,6 %
Resultat efter finansiella poster  29 67 339 377
Resultat efter skatt  22 52 243 273

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 25-26.

 

Stabil start på året – bromsades i mars på grund av Covid-19 pandemin

Efter ett stabilt januari och februari såg Duni Group en inbromsning under mars månad. Vi förväntar oss mer än en halverad försäljning och en resultatmässig förlust i det andra kvartalet men står finansiellt starka. Därefter väntas en gradvis återhämtning under det andra halvåret.

Stabil start på året bromsades i mars

Under 2019 stärkte Duni Group både resultat, balansräkning och kassaflöde, en utveckling som fortsatte även i januari och februari 2020. Den lägre försäljningen i slutet av mars påverkade dock hela kvartalets försäljning, som minskade med 2,9 % i fasta växelkurser. Den negativa volymutvecklingen försämrade det operativa resultatet till 80 (93) MSEK.

Förstärkning av sälj-och marknadsorganisationen och satsning på två varumärken

Under kvartalet implementerades en ny sälj- och marknadsorganisation i syfte att modernisera och långsiktigt stärka förmågan inom innovation, marknadsföring och försäljning. Kortsiktigt, i denna Covid-19 pandemi medförde den nya säljorganisationen att vi kunde genomföra vårt åtgärdspaket snabbt och effektivt. Omorganisationen som aviserades i januari leder även till kostnadsbesparingar under året.

Som ett led i denna förändring introducerades varumärket BioPak globalt i koncernen vilket innebär att tidigare fokus på fyra affärsområden istället blir två segment som naturligt följer varumärkena Duni och BioPak. Duni Groups resultat kommer därmed att från 1 januari 2020 rapporteras på dessa två segment.  

Covid-19 ger en negativ påverkan på försäljningen

Under mars månad påbörjades nedstängningen av Europas ekonomier i syfte att bromsa spridningen av Covid-19. Primärt påverkas Duni-segmentets kundgrupper hotell och fullservice-restauranger, där många enheter i princip stängdes ned under slutet av mars månad. Som en följd viker Duni-segmentets försäljning med 11,1 % i kvartalet och det operativa resultatet minskar till 56 (76) MSEK. Omvänt är det många restauranger som med framgång börjat erbjuda take-away-lösningar vilket bidrar till att BioPak-segmentet ökar sin försäljning med 16,5 % och förstärker sitt operativa resultat till 24 (17) MSEK i kvartalet.

Kraftfullt åtgärdsprogram

Under mars månad introducerades ett åtgärdsprogram för att anpassa produktionskapacitet och kostnader efter den lägre efterfrågan. Programmet får i princip omedelbar verkan i april och beräknas ge besparingar under det andra kvartalet på cirka 150 MSEK, främst genom införda arbetstidsförkortningar. Detta åtgärdsprogram medför inga omstruktureringskostnader och det tidigare aviserade besparingsprogrammet avseende organisationsförändringen är inte medräknad i besparingen.

Som en ytterligare åtgärd har styrelsen återkallat den redan aviserade föreslagna utdelningen om 5 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Duni Group har en stark finansiell ställning in i krisen och för närvarande ser vi inte något ytterligare likviditetsbehov utöver vår nuvarande finansiering.

Tack vare vår fantastiska personal är vi, trots arbetstidsförkortningar, fullt operationella med bibehållen hög kundservice och stort kundfokus. Våra striktare hälso- och hygienrutiner tillsammans med vår stora omtanke för varandra har medfört att vi i skrivande stund inte har något bekräftat Covid-19 fall hos personalen vilket är mycket glädjande.

Förväntad förlust i Q2 sedan gradvis återhämtning

Trots att fler länder nu aviserar gradvisa lättnader på vidtagna restriktioner utgår vår operativa planering för bibehållna restriktioner och att segmenten hotell och fullservicerestauranger bibehålls nedstängda under större delen av det andra kvartalet. En sådan situation medför mer än en halverad försäljning jämfört med vad som är normalt för kvartalet och, även inräknat åtgärdsprogram, en kvartalsförlust för Duni Group. När restriktionslättnader införs är det dock rimligt att anta en relativt snabb marknadsåterhämtning då det finns ett uppdämt socialt behov hos restaurangkonsumenten.

Ett starkt Duni Group både innan och efter Covid-19

Duni Group gick in i Covid-19 med en stark balansräkning, genomförda besparingsprogram och en historiskt hög försäljningstakt mätt på rullande 12 månader. Med kostnadsbesparingsprogrammet på plats har vi påbörjat aktivitetsplaneringen för att komma ut starkare när väl restriktionerna börjar lätta. Vi har ett bra erbjudande för att stötta restauranger och hotell till snabb återkomst genom fokus på god hygien och take-away. Duni Group är därför väl positionerat för en stark utveckling även efter denna utmanande period.  

::

För ytterligare information kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 07.45 CET.