Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

Regulatorisk 7 Feb 2020 07:45
Historiskt starkt operativt resultat

1 OKTOBER - 31 DECEMBER

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 558 (1 460) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 6,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,4 %.
  • En engångskostnad i form av nedskrivning av goodwill avseende Duni Song Seng och Sharp Serviettes har tagits i kvartalet om totalt 58 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,52 (1,21) SEK, justerat för nedskrivning av goodwill uppgick resultat per aktie efter utspädning till 2,77 (1,21) SEK.
  • Förvärv av Horizons Supply Pty i Australien som konsolideras inom New Markets från den 1 oktober, 2019.

1 JANUARI - 31 DECEMBER

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 547 (4 927) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 12,6 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 9,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,73 (5,22) SEK, justerat för nedskrivning av goodwill uppgick resultat per aktie efter utspädning till 6,97 (5,22) SEK.
  • Det operativa kassaflödet var mycket starkt under året och uppgick till 665 (343) MSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie att delas upp på två delutbetalningar.

HÄNDELSER EFTER DEN 31 december

  • Den 16 januari 2020 publicerade Duni Group att inleda fackliga förhandlingar om att förändra sälj- och marknadsorganisationen och satsa på två globala varumärken; Duni och BioPak. Detta innebär förändringar i ledningsgruppen, samt förändrad segmentsrapportering från 1 januari 2020. De nuvarande fyra affärsområdena blir istället två segment som följer varumärkena Duni och BioPak.
  • Förändringen leder till omstruktureringskostnader uppskattade till cirka 40 MSEK och merparten beräknas belasta det första kvartalet 2020. Programmet väntas medföra minskade årliga kostnader på cirka 20 MSEK.

 

NYCKELTAL
MSEK  3 mån okt-dec
2019
3 mån okt-dec 2018 12 mån jan-dec 2019 12 mån jan-dec 2018
Nettoomsättning 1 558 1 460 5 547 4 927
Organisk tillväxt -0,5 % 1,5 % -0,5 % 1,5 %
Organisk proformatillväxt 1) 1,8 % 4,0 % 2,4 % 2,5 %
Operativt resultat 2,3) 199 137 533 430
Operativ rörelsemarginal 2,3) 12,8 % 9,4 % 9,6 % 8,7 %
Resultat efter finansiella poster  118 74 377 328
Resultat efter skatt  73 58 273 249
1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-31.
3) För effekter av IFRS16 Leasing from 1 januari 2019, se Not 1.

 

VD’s kommentar

Operativt resultat 2019 förbättrades med 103 MSEK
”Koncernens nya strategi, marginalprogram samt fallande massapriser har varit de tre största positiva faktorerna till att utvecklingen av det operativa resultatet gradvis förbättrats för varje kvartal under 2019. Den enskilt största negativa effekten på resultatet har varit ökade logistikkostnader. När året summeras har det operativa resultatet förbättrats med 103 MSEK. Vi har även uppvisat en proformatillväxt på över 2,4 % drivet av den kraftiga försäljningsutvecklingen av hållbara förpackningar. Vi går nu in i 2020 med en stark tilltro till vår strategi och våra affärsplaner.

Stark ökning av det operativa resultatet i kvartal fyra
Det operativa resultatet ökade i kvartal fyra med 62 MSEK till 199 (137) MSEK. Det innebär en operativ rörelsemarginal på 12,8 % (9,4 %). De främsta förklaringarna till resultatförbättringen är besparingsaktiviteter samt fortsatt sjunkande massapriser. Resultatet har därutöver påverkats negativt av stigande logistikkostnader samt svaga resultat i Singapore och Nya Zeeland.

Det operativa kassaflödet är både under helåret och kvartalet rekordstarkt och uppgår till 665 respektive 369 MSEK. Det starka kassaflödet förklaras av det förbättrade rörelseresultatet, begränsade investeringar liksom av aktiviteter för att förbättra lager och rörelsekapital. Kassaflödet har medfört att koncernens finansiella ställning stärkts under året då nettoskulden (exklusive leasingskuld) minskat från 1 490 MSEK i december 2018 till 1 354 MSEK i december 2019.

Hållbara förpackningar växer nu mer än 30 %
Den organiska proformatillväxten uppgick i kvartalet till 1,8 %. Det är hållbara förpackningslösningar inom take-away-marknaden som genom sin tillväxt på mer än 30 % är den fortsatt största tillväxtmotorn. Detta produktsegment uppgår nu till cirka 1 000 MSEK i nettoomsättning. Förvärven av BioPak i Australien/Nya Zeeland, Biopac i UK och Horizons Supply fortsätter att utvecklas väl inom detta segment. Försäljningen av plastartiklar och dukar går fortsatt ner.

Förändring av resultatrapportering 2020
I denna sista redovisning av resultat per affärsområde, i den nuvarande rapporteringsstrukturen, kan vi konstatera att samtliga fyra affärsområden uppvisar en resultatförbättring i kvartalet. Försäljningsutvecklingen varierar mer. New Markets växer kraftigt, Meal Service växer, Table Top har en stabil försäljningsutveckling medan Consumer minskar.

Som tidigare meddelats har vi beslutat att bygga två globala varumärken, Duni och BioPak, och i linje med detta ändra vår organisation. Vår nuvarande organisatoriska uppdelning på fyra affärsområden görs om till en global sälj och en global marknadsfunktion. I linje med det kommer Duni Group att från och med det första kvartalet 2020 redovisa resultatet uppdelat på segmenten Duni och BioPak.

Nedskrivning av Goodwill
Med anledning av den svaga resultatutvecklingen i Duni Song Seng i Singapore och Sharp Serviettes i Nya Zeeland sedan det andra halvåret 2018 har en nedskrivning av goodwill om totalt 58 MSEK tagits i kvartalet. Det pågår omfattande åtgärdsprogram i båda bolagen.

Stabila priser
Under kvartalet stabiliserades massapriserna men de förväntas återigen att stiga under 2020,” säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni Group.

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00

Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 klockan 07.45 CET.