Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 7 May 2019 05:00
Duni AB:s årsstämma den 7 maj 2019 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie

Duni AB:s årsstämma den 7 maj 2019 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för den första delutbetalningen fastställdes torsdagen den 9 maj 2019, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen fastställdes vara tisdagen den 12 november 2019. Den första delutbetalningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 maj 2019 och den andra delutbetalningen fredagen den 15 november 2019.  

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter. Johan Andersson hade avböjt omval. Thomas Gustafsson valdes in som ny ledamot i styrelsen. Årsstämman valde Magnus Yngen till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 850 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 590 000 kronor till styrelseordförande och med 315 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 128 000 kronor, övriga ledamöter 60 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 67 000 kronor, övriga ledamöter 31 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2019.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Magnus Yngen och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. Duni.se