Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 7 maj 2019

Regulatorisk 26 mar 2019 10:00
I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 7 maj 2019.

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ), org nr 556536-7488, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 15.00 på AnXet, Dockplatsen 12 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 30 april 2019). Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Dunis hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott 
 10. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
  c)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Redogörelse för valberedningens arbete
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Magnus Yngen ska väljas till ordförande vid årsstämman. 

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie för att uppnå ett mer balanserat kassaflöde i förhållande till Dunis säsongsvariation. Avstämningsdag för den första delutbetalningen föreslås vara den 9 maj 2019, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen föreslås vara den 12 november 2019. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas den första delutbetalningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019 och den andra delutbetalningen den 15 november 2019.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara fem och att omval ska ske av styrelseledamöterna Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen samt nyval av Thomas Gustafsson. Magnus Yngen föreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Johan Andersson har avböjt omval. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns på Dunis hemsida, www.duni.se. Information om styrelseledamot som föreslås för nyval finns i valberedningens motiverade yttrande som i samband med kallelsen kommer att finnas tillgängligt på Dunis hemsida, www.duni.se. Informationen kommer även att finnas tillgänglig på stämman. 

Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 590 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 315 000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 67 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 128 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 60 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner, såvida inte annat följer av lokal tvingande lagstiftning. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16 - Förslag till beslut om valberedning

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2019. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier. Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande och revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15-16, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast den 16 april 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2019

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information
Mats Lindroth, CFO, 
Tel: 040-106200

::

40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 klockan 10.00 CET.
Duni.se