Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 8 May 2018 05:30
Duni AB:s årsstämma den 8 maj 2018 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 8 maj 2018 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 11 maj 2018. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 maj 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Johan Andersson, Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter.

Årsstämman valde Magnus Yngen till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 762 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 562 000 kronor till styrelseordförande och med 300 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 121 000 kronor, övriga ledamöter 57 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 63 000 kronor, övriga ledamöter 29 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2018.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Magnus Yngen och Johan Andersson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. Duni.se 

Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018 kl 17.30.