Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2017

Regulatorisk 9 Feb 2018 07:45
Stabilt kvartal trots kraftigt stigande råmaterialpriser 

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 254 (1 234) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,9 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,55 (2,41) SEK.
 • Priskompensation har inte fullt ut kompenserat för rekordhöga nivåer på massapriset. 
 • Stabilt kvartal med stärkt resultat i Consumer och Meal Service. 
 • Duni beslutar om en investering i airlaidkapacitet på cirka 50 MSEK vid dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Investeringen planeras att vara färdiginstallerad under det andra kvartalet 2018. 

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 441 (4 271) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,0 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,99 (7,06) SEK.
 • Förvärv och ökade investeringar förklarar en ökad nettoskuld vid slutet av året jämfört med föregående år.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie.
 • Förvärv av Sharp Serviettes i Nya Zeeland.
 • Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.

Nyckeltal

MSEK3 månoktober-december20173 månoktober-december201612 månjanuari-december201712 månjanuari-december2016
Nettoomsättning1 2541 2344 4414 271
Operativt resultat 1)169171491502
Operativ rörelsemarginal 1)13,5 %13,9 %11,1 %11,8 %
Resultat efter finansiella poster 155148439441
Resultat efter skatt 121113334334

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat”.

VD’s kommentar

Försäljningen i årets sista kvartal uppgick till 1 254 (1 234) MSEK. Försäljningsökningen är främst hänförlig till förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland som genomfördes under kvartal två. Rensat från förvärv är försäljningen i stort sett i paritet med föregående år. Det operativa resultatet uppgick till 169 (171) MSEK. Det något lägre resultatet förklaras i huvudsak av kraftigt stigande råmaterialpriser, främst på pappersmassa, som ännu inte i tillräcklig omfattning kunnat kompenseras med prisjusteringar mot marknaden. Nettoresultatet efter skatt i kvartalet blev 121 (113) MSEK, vilket är det högsta nettoresultatet i ett enskilt kvartal någonsin.

Nettoskulden är vid utgången av kvartalet 855 MSEK. Dunis nettoskuld har under de senaste två åren ökat med cirka 280 MSEK. Denna ökning är en konsekvens dels av förvärven av Terinex Siam och Sharp Serviettes, dels av en hög investeringsnivå för att stärka koncernens produktions- och logistikkapacitet. Detta till trots är den finansiella positionen fortsatt stark med en nettoskuldskvot i relation till resultat före avskrivningar på 1,36 (1,20).

Under 2017 har stora insatser gjorts som har stärkt Dunis leveransförmåga. Den har dock påverkats negativt av kapacitetsbrist på logistikmarknaden i framförallt Centraleuropa. Åtgärder för att säkerställa kapacitet och leveransförmåga kommer därför att ha fortsatt hög prioritet under 2018.

I affärsområde Table Top uppgick nettoomsättning till 641 (645) MSEK och det operativa resultatet blev 121 (125) MSEK. Försäljningen har varit relativt stabil på de flesta marknader, dock med viss minskning i Storbritannien samt på några centraleuropeiska marknader. Det något försämrade resultatet förklaras främst av de rekordhöga priserna på pappersmassa. Genomförande av priskompensation mot marknaden är därför den viktigaste åtgärden för affärsområdet under inledningen av det nya året.

Affärsområde Meal Service ökade försäljningen till 179 (171) MSEK och det operativa resultat till 7 (6) MSEK. Efter ett relativt svagt tredje kvartal är affärsområdet nu tillbaka på sin tidigare tillväxttakt. Det är glädjande att se att de marknadsinvesteringar som genomfördes under andra halvåret 2016, och som tyngt affärsområdets resultat under året, nu börjar ge utväxling på resultatet. Affärsområdets tillväxt är främst hänförlig till det miljöanpassade sortimentet där innovation och produktutveckling fortsatt är mycket viktigt.

Igår, den 8 februari 2018, förvärvade Duni 75 % av aktierna i Biopac i UK. Detta är vårt första förvärv inom affärsområde Meal Service. Bolaget har en årsomsättning på cirka 55 MSEK och är helt inriktat på försäljning av miljöanpassade måltidsprodukter, vilket har varit ett viktigt övervägande inför förvärvet.

Affärsområde Consumer minskade försäljningen till 317 (331) MSEK men ökade resultatet till 32 (28) MSEK. En låg kostnadsnivå och en mer gynnsam produktmix är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet. Liksom affärsområde Table Top påverkades Consumer av de höga massapriserna. Priskompensation mot marknaden är därför nu mycket högt prioriterat.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 96 (73) MSEK medan resultatet minskade till 7 (10) MSEK. Försäljningen ökade främst till följd av förvärvet av Sharp Serviettes men den organiska tillväxten har också varit god. Affärsområdet har under året genomfört flera marknadsinvesteringar och organisationsförstärkningar för en fortsatt och stärkt organisk tillväxt. Dessa investeringar är förklaringen till det minskade operativa resultatet under kvartalet. Under 2018 är huvudfokus att fortsätta driva en stark tillväxt.

Efter mitt första kvartal som VD och koncernchef för Duni, och efter att ha träffat många av Dunis medarbetare, kan jag konstatera att Duni står väl rustat att möta framtidens möjligheter och utmaningar. Jag ser därför med tillförsikt fram emot att tillsammans med organisationen bygga ett än starkare Duni”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

 ::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 klockan 07.45 CET.