Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

Regulatorisk 25 Apr 2017 07:45
Resultatförbättring inom Table Top

1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 004 (959) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,22 (1,16) SEK.
  • Stärkt resultat trots negativa valutaeffekter och ökade kostnader för råmaterial.
  • Resultatförbättring inom största affärsområdet Table Top.
  • Affärsområde Meal Service fullföljer sina marknadssatsningar med en fortsatt stark tillväxt.
  • Investering i logistikfastighet i Osnabrück, Tyskland, påverkar nettoskulden med 55 MSEK.

Nyckeltal


MSEK3 mån
januari-
mars
2017
3 mån
januari-
mars
2016
12 mån
april-
mars
2016/2017
12 mån
januari-
december
2016
Nettoomsättning1 0049594 3164 271
Operativt resultat 1)8987504502
Operativ rörelsemarginal 1)8,9 %9,0 %11,7 %11,8 %
Resultat efter finansiella poster 7874446441
Resultat efter skatt 5854338334

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 45 MSEK och uppgick till 1 004 (959) MSEK, justerat för valutakursförändringar en ökning om 3,3 %. Operativt resultat ökade till 89 (87) MSEK samtidigt som rörelsemarginalen minskade marginellt till 8,9 % (9,0 %). Rörelsemarginalen påverkades negativt av valutaeffekter och högre kostnader för råmaterial. Under slutet av föregående år inleddes en snabb och relativt kraftig prisuppgång på vissa råmaterial, vilket medfört att vi initierat prisjusteringar mot våra kunder. Råmaterialeffekten kommer att vara fullt ut kompenserad för under årets andra halvår.

Periodens operativa kassaflöde uppgick till -128 (-59) MSEK. Det lägre kassaflödet drivs av en högre investeringsnivå som en följd av den förvärvade logistikfastigheten i Tyskland samt ökade säkerhetslager inför försäljningen i kommande kvartal.

Kvartalets försäljning överträffade samma period föregående år trots en mycket svag inledning. En låg utlastning i januari kompenserades med en historisk stark utleverans i mars. Tendensen med mer omfattande lagersvängningar hos våra återförsäljare blir allt tydligare. Utvecklingen har dock ingen koppling till konsumtionstakten hos våra slutförbrukare. En tilltagande lagervolatilitet i återförsäljarledet kommer att öka kapacitetsbehovet i intensiva perioder och omvänt, ställa krav på högre flexibilitet vid oförutsedda volymnedgångar. För att analysera och i framtiden hantera dessa svängningar mer effektivt har vi påbörjat ett projekt för att skapa bättre lagertransparens hos våra nyckelkunder.  

Affärsområde Table Top ökade sin nettoomsättning till 511 (503) MSEK och aktiviteterna som är drivna av den svaga försäljningstrenden från inledningen av 2016, bidrar nu till en bättre utveckling. Den starka trenden i södra och västra Europa kvarstår, samtidigt som Centraleuropa stabiliserats. Det operativa resultatet ökade till 64 (60) MSEK och rörelsemarginalen förstärktes till 12,4 % (12,0 %).     

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa snabbare än marknaden i stort och i kvartalet uppnåddes en tillväxttakt på 8,4 %. Främst ser vi effekter av utökade säljresurser samt att miljöanpassade produkter ökar sin andel av totalförsäljningen. Nettoomsättningen uppgick till 162 (148) MSEK och det operativa resultatet till 2 (3) MSEK. Resultatet påverkades negativt av ökade inköpspriser på plastbaserade produkter samt av de fortsatta investeringarna i ökad säljkraft.

Affärsområde Consumer redovisar en nettoomsättning i paritet med föregående år om 247 (248) MSEK och det operativa resultatet minskar till 16 (19) MSEK. De senaste åren har påsken som högtid fått en allt mindre försäljningspåvekan men under 2017 har påsk-sortimentet bidragit positivt till affärsområdets totalförsäljning. En betydande utmaning är den ökade efterfrågan på uppdragsproduktion, vilken driver antalet artikelnummer och därmed intern komplexitet. Utvecklingen har föranlett en mer övergripande sortimentsöversyn vilken kommer att genomföras under året.        

Affärsområde New Markets ökade sin nettoomsättning till 70 (47) MSEK och det operativa resultatet till 7 (4) MSEK. Utvecklingen är i huvudsak driven av Terinex Siam som förvärvades i augusti 2016. Därtill syns även förbättringar på marknader som Ryssland, Thailand och Sydamerika. Förstärkningen av vår närvaro i Sydostasien, genom produktionsenheten Terinex Siam, har också medfört en ökad försäljning av lokalproducerade produkter till närliggande exportmarknader.

Efter den något svaga inledningen av kvartalet är vi i huvudsak nöjda med det slutliga utfallet. Under det senaste året har flera nyckelprojekt och investeringar slutförts och vi förväntar oss att dessa nu bidrar till utvecklingen. Samtidigt ser vi en kortsiktig utmaning i prisutvecklingen av råmaterial, vilka vi kompenserar för fullt ut under det tredje kvartalet.”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

 ::

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 07.45 CET.