Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017 - Rättelse

Regulatorisk 14 Jul 2017 10:20
Rättelse avseende koncernens ”Kostnad för sålda varor” i kvartalet.

I Koncernens resultaträkningar samt Koncernens kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag har ”Kostnad för sålda varor” för kvartalet april-juni 2017 blivit fel. Det var rapporterat -780 MSEK och ska vara -800 MSEK. Bruttoresultatet på 302 MSEK samt bruttomarginalen i kvartalet på 27,4 % är korrekt rapporterat och kommenterat på i rapporten i övrigt.

Stark tillväxt och förvärv på Nya Zeeland

1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 101 (1 013) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 (1,54) SEK.
  • Duni ökar sin närvaro i Asien och Oceanien genom att den 3 maj förvärva Sharp Serviettes på Nya Zeeland.
  • Solid tillväxt inom affärsområde Table Top.

1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 106 (1 973) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,75 (2,69) SEK.
  • Råmaterialpriser på fortsatt höga nivåer, pressar bruttomarginalen.
  • Resultatförbättring till följd av ökade volymer och ett högt kapacitetsutnyttjande.
  • Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.

Nyckeltal

MSEK3 mån
april- juni
2017
3 mån
april- juni
2016
6 mån
januari-
juni
2017
6 mån
januari-
juni
2016
12 mån
juli-juni
2016/
2017
12 mån
januari-
december
2016
Nettoomsättning1 1011 0132 1061 9734 4044 271
Operativt resultat 1)110108199194507502
Operativ rörelsemarginal 1)10,0 %10,6 %9,4 %9,8 %11,5 %11,8 %
Resultat efter finansiella poster 9894176167450441
Resultat efter skatt 7372132127339334

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat”.

VD’s kommentar

Kvartalets försäljning ökade med 88 MSEK motsvarande 8,7 % i förhållande till föregående år, justerat för valutakursförändringar en ökning med 5,3 %. Tillväxten är i huvudsak genererad från högre organisk tillväxt i Table Top, förvärv i New Markets och fortsatt ökade marknadsandelar i take-away-segmentet inom Meal Service.  

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 1 101 (1 013) MSEK och den organiska tillväxten, rensat för valuta och förvärv, stärktes till 2,6 %. Operativt resultat ökade till 110 (108) MSEK men i linje med den kommunikation som lämnades i föregående kvartalsrapport tyngs kvartalets bruttomarginal av prisökningar på råmaterial. Dessa kostnadsökningar blir i huvudsak kompenserade mot marknaden under kvartal tre. Periodens operativa kassaflöde uppgick till 95 (39) MSEK och utöver normala underhållsinvesteringar påverkades periodens kassaflöde och nettoskuld av förvärvet av Sharp Serviettes på Nya Zeeland. Nettoskulden vid periodens utgång uppgick till 1 109 (920) MSEK.

Sharp Serviettes har en ledande position som producent och distributör av dukningsprodukter mot den Nya Zeeländska marknaden. Bolagets omsättning uppgick föregående år till cirka 60 MSEK och under de senaste åren har man påvisat en mycket god försäljningstillväxt. Genom Sharp Serviettes blir Duni marknadsledare på Nya Zeeland samtidigt som det stärker vår närvaro i de högt prioriterade marknaderna i Asien och Oceanien. Sharp Serviettes, tillsammans med Terinex Siam och Duni Song Seng, skapar också en stark plattform för ökad närvaro i Australien.      

Affärsområde Table Top växte i kvartalet med 6,9 % och vi ser en mycket god utveckling i flera större försäljningsregioner. Den starka trenden i södra Europa kvarstår samtidigt som efterfrågan i Centraleuropa stabiliserats. Nettoomsättningen ökade till 605 (566) MSEK och försäljningsaktiviteterna, initierade på grund av den svaga försäljningstrenden vid inledningen av 2016, bidrar nu till en bättre utveckling. Det operativa resultatet ökade till 95 (87) MSEK och rörelsemarginalen förstärktes till 15,7 % (15,4 %).     

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa snabbare än marknaden och i kvartalet uppnåddes en tillväxttakt på 7,5 % i relation till föregående år. Investeringar i utökade säljresurser fortgår och sortimentsomställningen till mer miljöanpassade produkter är helt i linje med kundernas efterfrågan. Nettoomsättningen uppgick till 194 (180) MSEK och det operativa resultatet uppgick till 15 (19) MSEK. Resultatet påverkades negativt av ökade inköpspriser på plastbaserade produkter.

I affärsområde Consumer uppgick nettoomsättningen till 211 (213) MSEK och det operativa resultatet minskade till -6 (-1) MSEK. Lägre försäljning och en mer ofördelaktig produktmix i Tyskland bidrar till det sämre resultatet. Den europeiska konsumentmarknaden är volatil och en relativt hög andel av försäljningsvolymen är kopplad till uppdragsproduktion. I syfte att öka effektiviteten och bättre anpassa oss till kundernas efterfrågan ser vi nu över hur vårt erbjudande kan förstärkas.           

Affärsområde New Markets ökade sin nettoomsättning till 78 (42) MSEK och det operativa resultatet till 5 (2) MSEK. Utvecklingen är i huvudsak driven av genomförda förvärv men vi ser också en bättre försäljningstrend på våra exportmarknader. Terinex Siam och Sharp Serviettes, som primärt haft inhemsk distribution, integreras nu i Dunis asiatiska försäljnings- och distributionsstruktur. Vi ser därmed goda förutsättningar för utökad export till närliggande marknader.

Sammantaget är kvartalets tillväxt tillfredsställande och vi har lyckats balansera utmaningen med råmaterialpriser. Kostnadsökningen kommer att vara kompenserad i kvartal tre och givet de senaste månadernas förbättrade försäljningstrend ser vi med viss tillförsikt fram emot att gå in i den mer intensiva höstsäsongen.”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

::
För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::
Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 300 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 07.45 CET.