Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2016

Regulatorisk 21 Oct 2016 07:45
Stabilt kvartal med tillväxt i alla affärsområden men ett svagare pund slår igenom 

1 juli – 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 064 (1 043) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,4 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,99 (2,10) SEK.
  • Svagt pund påverkar marginalen på den brittiska marknaden.
  • Organisk tillväxt på 1 % i kvartalet, i nivå med marknaden och året som helhet. 
  • Förvärvet av Terinex Siam konsolideras i Duni från augusti.

1 januari – 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 037 (3 030) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,4 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 4,68 (5,05) SEK.
  • Efter en svag inledning av året visar nu Tyskland en stabilisering.

Nyckeltal 1)


MSEK3 mån
juli-
september
2016
3 mån
juli-
september
2015
9 mån
januari-
september
2016
9 mån
januari-
september
2015
12 mån
oktober-
september
2015/2016
12 mån
januari-
december
2015
Nettoomsättning1 0641 0433 0373 0304 2074 200
Operativt resultat 2)136146331357501528
Operativ rörelsemarginal 2)12,8 %14,0 %10,9 %11,8 %12,2 %12,6 %
Resultat efter finansiella poster 126130293315437459
Resultat efter skatt 9499220237329346

1) För kvarvarande verksamheter.
2) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

Försäljningen i det tredje kvartalet ligger något över ett starkt kvartal föregående år, dock påverkas det operativa resultatet negativt av det svagare brittiska pundet. Den organiska tillväxten uppgår till 1 % vilket är i nivå med marknaden som helhet. Under kvartalet visar samtliga regioner förutom Storbritannien tillväxt. Effekterna av valutakursförändringar och andra kostnadsökningar analyseras löpande och vi kommer att behöva kompensera genom framtida prisökningar. Kvartalets nettoförsäljning uppgår till 1 064 (1 043) MSEK och det operativa resultatet till 136 (146) MSEK. 

Förvärvet av 60 % av aktierna i Terinex Siam är genomfört och bolaget konsolideras i Duni från augusti. Terinex Siam är en marknadsledande tillverkare och leverantör av servetter och engångsprodukter i Thailand. Bolaget har historiskt haft en årlig tillväxt på ca 5 %.  Verksamheten integreras nu i Dunis affärsområde New Markets och inledningsvis samordnas områden som produktion, inköp och försäljning. Med Terinex Siam får Duni sin första produktionsbas utanför Europa och detta skapar ytterligare möjligheter för New Markets expansion i Sydostasien. Flera initiativ har etablerats för att öka försäljningen på kringliggande exportmarknader, primärt sker detta genom Dunis upparbetade försäljningsstruktur.

Kapacitetsutnyttjandet i våra fabriker har varit tillfredställande under kvartalet. Uppgraderingen av tissuemaskinerna i vårt pappersbruk är genomförd och intrimning löper enligt plan. Full driftseffekt beräknas på båda produktionslinjerna från och med det första kvartalet 2017.        

Affärsområde Table Top når en nettoförsäljning på 579 (578) MSEK och ett operativt resultat på 97 (109) MSEK. Det lägre operativa resultatet är relaterat till Storbritannien och det försvagade pundet. I övriga marknader ser vi genomgående förbättringar där Centraleuropa stabiliserats och södra Europa visar på fortsatt god tillväxt.

Affärsområde Meal Service växer med 8 % under kvartalet. Nettoförsäljningen uppgår till 167 (155) MSEK och det operativa resultatet till 13 (10) MSEK. I syfte att säkerställa den höga tillväxttakten ökar vi nu vår investering på ett flertal marknader. Satsningar görs i såväl säljkår som i ökad förnyelsegrad av sortiment.

Affärsområde Consumer uppnår en nettoförsäljning på 247 (245) MSEK det vill säga i paritet med föregående år. De negativa effekterna av vissa förlorade kontrakt från 2015 har därmed avtagit. Operativt resultat minskar till 18 (21) MSEK beroende på ett något sämre kapacitetsutnyttjande och lägre marginaler i Storbritannien.

Affärsområde New Markets ökar nettoförsäljningen till 59 (53) MSEK och operativt resultat till 7 (4) MSEK. Förbättringarna beror i sin helhet på förvärvet av Terinex Siam. Mellanöstern och Ryssland lider av den politiska instabiliteten som medfört en svagare marknadsefterfrågan.

Kassaflödet i kvartalet är stabilt men nettoskulden är 115 MSEK högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, vilket beror på förvärvet av Terinex Siam och slutbetalning av Duni Song Seng som förvärvades under 2013. Kapacitetsutnyttjandet i våra fabriker ökar säsongsmässigt under slutet av kvartalet och vi ser nu fram mot omfattande utleveranser av den betydelsefulla julkollektionen”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 19 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 klockan 07.45 CET.