Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 5 May 2015 05:30
Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2015 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2015 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 7 maj 2015. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 maj 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 675 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 535 000 kronor till styrelseordförande och med 285 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 115 000 kronor, övriga ledamöter 54 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 60 000 kronor, övriga ledamöter 27 500 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2015.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Pauline Lindwall till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Alex Myers.

DUNI AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04