Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

Regulatorisk 11 Jul 2014 08:00
Historiskt starkt andra kvartal och strategiskt viktigt förvärv av Paper+Design Group

1 april – 30 juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 017 (914) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 (1,41) SEK.
  • Tillväxt i alla prioriterade affärsområden.
  • Förvärvet av Paper+Design rapporteras inom affärsområde Consumer från mitten av juni.

1 januari – 30 juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 937 (1 766) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,64 (2,18) SEK.
  • Efterfrågan stärks något i takt med bättre konjunktur.

Nyckeltal

MSEK3 mån
april-       juni
2014
3 mån
april-
 juni
2013
6 mån
januari-
juni
2014
6 mån
januari-
 juni
2013
12 mån
juli-
juni
2013/2014
12 mån
januari-december
 2013
Nettoomsättning1 0179141 9371 7663 9753 803
Operativt resultat 1) 10191174146414385
Operativ rörelsemarginal 1) 10,0 %10,0 %9,0 %8,3 %10,4 %10,1 %
Resultat efter finansiella poster 9988168137381350
Resultat efter skatt 7366124103288267

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Tillväxten i kvartalet är 11 % där samtliga affärsområden, förutom Materials & Services, ökar sin försäljning i förhållande till föregående år. Nettofaktureringen som uppgår till 1 017 (914) MSEK drivs av ökade marknadsandelar, en försvagad svensk krona och till viss del även från förvärvet av Paper+Design. Det är värt att notera att rensat för förvärv och hygien-verksamheten, som är under avveckling, når vi tillväxtmålet på 5 %, i fasta växelkurser.

Det operativa resultatet uppgår till 101 (91) MSEK med en oförändrad rörelsemarginal om 10,0 %. Interna effektiviseringsåtgärder fortsätter att bidra till ett starkare rörelseresultat. Kvartalet belastas dock av engångskostnader relaterade till förvärv och marknadsaktiviteter, samt en något lägre effektivitet inom logistik till följd av att full produktivitet ännu inte uppnåtts efter det senaste årets system- och strukturförändringar. Nettoskulden ökar till 1 164 (793) MSEK. Skuldökningen beror fullt ut på förvärvet av Paper+Design.  

Den 11 juni 2014 förvärvade Duni samtliga aktier i Paper+Design. Företaget har sin verksamhet i Wolkenstein, i östra Tyskland, och har en ledande position inom designtryckta servetter mot fackhandeln. Marknadspositionen kompletterar, på ett bra sätt, Dunis starka närvaro inom dagligvaruhandeln. Ett samgående skapar därför förutsättningar för både produkt- och effektiviseringsinitiativ då bolagen agerar gentemot två separata distributionskanaler. Paper+Design har försäljning i cirka 80 länder och ungefär hälften av totalförsäljningen återfinns i centrala Europa. Extern försäljning uppgick föregående år till 38 MEUR med en rörelsemarginal på cirka 20 %.  

Utvecklingen i vårt största affärsområde Table Top förbättras successivt. Marknaden för fullservicerestauranger har en svagare utveckling än marknaden i stort vilket innebär att försäljningsökningen på 7 % i kvartalet genererats dels från valutaeffekter, men också av högre marknadsandelar. Vissa störningar i leveransförmågan och kostnader för tillväxtinitiativ gör att lönsamheten inte fullt ut når upp till föregående år.

Affärsområde Meal Service agerar i ett mer positivt marknadsklimat. Tillväxten uppgår till 8 % och bedömningen är att ökningen är väl i linje med marknaden som helhet. Meal Service har en stark utveckling i Centraleuropa men en tuffare utmaning på den nordiska hemmamarknaden.

Affärsområde Consumer har sedan 2012 förstärkt sina positioner betydligt. Under de senaste två åren har flera viktiga kontrakt vunnits och strategiförändringen har lett till ett mer attraktivt marknadserbjudande. Bland annat har initiativen inom ”Designs for Duni”® blivit allt mer centrala och det är glädjande att konceptet fortsätter växa med stark lönsamhet. I kvartalet ökar Consumer omsättningen med 36 % i förhållande till föregående år. Paper+Design representerar då cirka en tredjedel av tillväxten. Lönsamheten i kvartalet är svagt bättre än föregående år.

Som en konsekvens av föregående års förvärv av Duni Song Seng fortsätter New Markets att växa med mycket höga tal. I kvartalet är försäljningsökningen 85 %. Rensat för Ryssland och Singapore växer övriga exportmarknader med cirka 10 %. Fortsatt har vi utmaningar på den ryska marknaden där en kraftig valutaförsvagning tillsammans med den politiska utvecklingen reducerat den inhemska efterfrågan. I övriga prioriterade marknader ser vi en stabil tillväxt.

Materials & Service har en avtagande försäljning men en stabilare lönsamhet. Utvecklingen är helt i linje med den utfasningsmodell som beslutats för hygien-verksamheten.

Dunis övergripande ambition är att växa med lönsamhet på prioriterade marknader. Tillväxt ska ske organiskt genom att successivt förstärka effektivitet och marknadserbjudande kompletterat med förvärv. Under 2014 görs ytterligare ett förvärv samtidigt som initiativen mot marknaden intensifieras. Höjd kundservice, förstärkt attraktivitet i varumärket och bättre samverkan mellan marknad, logistik och försäljning är mycket högt prioriterat i det fortsatta arbetet.    

När vi nu går in i den andra halvan av året gör vi det med en underliggande tillväxt och med förvärvet av Paper+Design i ryggen. Det är självfallet mycket tillfredställande och full prioritet ställs nu till genomförandet av ett effektivt och värdedrivande integrationsarbete”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 100 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.