Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2013

Regulatorisk 19 Apr 2013 08:00
Underliggande positiv försäljningsutveckling

1 januari – 31 mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 852 (856) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,5 %.
  • Försäljningsökning korrigerat för valuta och faktureringsdagar.
  • Stark svensk krona har minskat rörelseresultatet.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,77 (0,78) SEK.
Nyckeltal

MSEK3 mån
januari -mars
2013
3 mån
januari -mars
2012
12 mån
april -mars
2012/2013
12 mån
januari -december
2012
Nettoomsättning8528563 6653 669
Rörelseresultat1) 2)5560336342
Rörelsemarginal1) 2)6,4 %7,0 %9,2 %9,3 %
Resultat efter finansiella poster 2)4950202204
Resultat efter skatt 2)3637125126

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
2)       Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt IAS19R, se vidare Not 2.

VD’s kommentar

”Årets inledande kvartal visar på en underliggande tillväxt, beaktat kvartalets tre färre faktureringsdagar och starkare svensk krona når både resultat och försäljning tillfredställande nivåer. Den underliggande försäljningen, mätt i fasta växelkurser ökar med drygt 2 % i förhållande till föregående år. Försäljningen i kvartalet redovisas till 852 (856) MSEK, i fasta växelkurser ökar försäljningen till 877 (856) MSEK. Rörelseresultatet uppgår till 55 (60) MSEK men påverkas av både valuta och färre faktureringsdagar.

Professional redovisar i kvartalet en försäljning på 586 (626) MSEK. I fasta växelkurser minskar omsättningen med cirka 3 % i förhållande till föregående år. Orsaken till detta är att årets första kvartal innehåller färre leverans- och faktureringsdagar än motsvarande kvartal 2012. Meal Service växer som andel av Professional och det är glädjande att vår position stärks inom den allt mer betydande take-away-marknaden. Försäljningen för Table Top, mätt i fasta växelkurser och jämförbart antal faktureringsdagar, visar viss tillväxt i förhållande till föregående år. Ett utfall i underkant av vår förväntan men det förklaras i huvudsak av den svagare efterfrågan i södra Europa. Evolin® har nu funnits i marknaden i ett år och även om tillväxten går långsammare än planerat ser vi att Evolin, över tid, kommer att spela en allt viktigare roll i vårt premiumsortiment. Under lanseringsåret har vi gjort omfattande säljinvesteringar och ser att olika kundsegment tar till sig Evolin på olika sätt. En slutsats är bland annat att cateringsegmentet är den kanal som främst sett fördelarna med Evolin. Samtidigt tar det längre tid, och mer säljresurser i anspråk, att övertyga en konservativ linnemarknad. Under året har vi lanserat fler färger och nästa steg är att utvärdera nya dukformat i syfte att nå en högre penetration i prioriterade segment.

Consumer redovisar ett försäljningsmässigt stark kvartal drivet av de större kundkontrakt som togs in under 2012. Omsättningen uppgår till 140 (127) MSEK och mätt i fasta växelkurser ökar omsättningen med 15,0 % mot föregående år. Resultatet tyngs dock av höga marknads- och försäljningskostnader och det är viktigt att vi stegvis effektiviserar kostnadsstrukturen i de större kundkontrakten. Under kvartalet har två externa designsamarbeten lanserats under konceptet Designs for Duni™, ett unikt koncept för Duni och för branschen i stort. I Skandinavien lanseras en produktserie skapad av det finska designföretaget Vallila och i övriga Europa har motsvarande samarbete lanserats med företaget bakom varumärket Melli Mello. Dessa samarbeten är unika och av strategisk vikt för Duni som varumärke och partner till handeln. Aktiviteten ska i första hand ses som en intresseväckare för Duni som innovativ aktör och inte som en volymdrivande aktivitet då distributionen är relativt selektiv.

Styrelsen fattade i februari ett beslut om att lämna hygienmarknaden. Den fabriksenhet som berörs av beslutet producerar fram till april 2014. Utfasningsmodellen medför högre produktionstakt och effektivare kostnadsstruktur i kvartalet vilket lett till resultatförbättringar inom affärsområde Tissue. Försäljningsintäkten för kvartalet uppgår till 126 (104) MSEK med en rörelsemarginal på 3,2 % (0,2 %).

Sammantaget är det glädjande att kvartalets underliggande tillväxt ökar jämfört tidigare kvartal, en trend vi ska vårda och utveckla under kommande kvartal”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.