Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2013

Regulatorisk 12 Jul 2013 08:00
Starkt andra kvartal i en fortsatt utmanande konjunktur

1 april – 30 juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 914 (934) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,0 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 (1,19) SEK.
  • Säsongsmässigt en historiskt stark rörelsemarginal på 10,0 %.
  • Duni avtalade den 17 juni om förvärv av tillgångarna i Song Seng Associates, ledande leverantör av engångsförpackningar för mat och dryck i Singapore med en växande exportmarknad i Sydostasien.

1 januari – 30 juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 766 (1 790) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,7 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 (1,97) SEK.
  • Stabilitet trots en något vikande europeisk marknad.

Nyckeltal

MSEK3 mån
april -
juni
2013
3 mån
april -
juni
2012
6 mån
januari -
juni
2013
6 mån
januari -
juni
2012
12 mån
juli -
juni
12/13
12 mån januari -   december
2012
Nettoomsättning9149341 7661 7903 6453 669
Rörelseresultat1)   2)9190146150338342
Rörelsemarginal1)   210,0 %9,6 %8,3 %8,4 %9,3 %9,3 %
Resultat   efter finansiella poster2)8877137128213204
Resultat   efter skatt2)665610393136126

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
2)       Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt IAS19R, se vidare Not 2.

VD’s kommentar

”Tillväxten från årets första kvartal bibehålls in i kvartal två och trots små tillväxttal är det glädjande att takten överträffar marknadens utveckling i stort. Försäljningen i andra kvartalet uppgår till 914 (934) MSEK vilket i fasta växelkurser motsvarar en ökning på 1,0 % i förhållande till föregående år. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster landar på 91 (90) MSEK och rörelsemarginalen uppgår till 10,0 % vilket är starkt, för kvartal två, även ur ett historiskt perspektiv. Utvecklingen är särskilt bra inom Meal Service, som är en del av Professional, och på våra marknader utanför Europa. Tillväxttrenden är stabil i marknader som till exempel Ryssland och Mellanöstern och export-marknaderna växer under kvartalet med 28 %. Inom Europa fortsätter efterfrågan att vara svag och över lag visar branschstatistiken antingen på en efterfrågan i paritet med föregående år eller en nedgång på någon eller några procentenheter. Inom segmenten ser vi fortsatt tillväxt inom lättillgängliga koncept som Fast Food och take-away vilket på de flesta marknader sker på bekostnad av tillväxten hos traditionella restauranger.

Under kvartalet har vi beslutat om en organisationsförändring inom respektive kategori. I syfte att öka specialiseringsgraden och förstärka fokus på prioriterade kundsegment integreras säljorganisationen in i respektive affärsområde. Förändringen, som är ett naturligt steg i den omorganisation som inleddes under 2012, skapar förutsättningar för effektivare resursutnyttjande och bättre integration mellan marknads- och säljaktiviteter. Organisationsförändringen implementeras stegvis och beräknas vara fullt genomförd vid utgången av det första kvartalet 2014.

Som ett steg i vår ökade satsning på tillväxtmarknader aviserades ett förvärv av Song Seng i Singapore under kvartalet. Song Seng har framgångsrikt bedrivit inköp och försäljning av engångsprodukter mot den snabbt växande take-away marknaden i Sydostasien sedan 1984. Under de senaste åren har bolaget utökat sin marknadsnärvaro markant och man har investerat i en struktur som möjliggör fortsatt tillväxt. Förvärvet skapar en grund för omedelbar lansering av Dunis produkter samtidigt som verksamheten i sig är både lönsam och i stark tillväxt.        

Professional redovisar i kvartalet en marginell försäljningsökning i fasta växelkurser med en stark resultatnivå. God kostnadskontroll och positiva effekter från bland annat inköp driver kvartalets rörelsemarginal till 13,8 % (12,9 %). Utvecklingen i södra Europa är fortsatt utmanande samtidigt som våra huvudmarknader utvecklas i paritet med föregående år. Kundbearbetningen är hög men som en konsekvens av en svag efterfrågan ökar konkurrensen. Premiumsortimentet utvecklas bättre än helheten och satsningarna på Evolin® och övriga premiumprodukter fortsätter. Försäljningen för kvartalet uppgår till 681 (699) MSEK vilket i fasta växelkurser motsvarar en försäljningsökning på 0,9 %. Resultatet för perioden landar på 94 (90) MSEK.

På grund av ett lägre kampanjtryck blir konsumentförsäljningen i kvartalet lägre än föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 119 (126) MSEK vilket i fasta växelkurser motsvarar en försäljningsminskning på 1,6 %. Affärsklimatet inom affärsområde Consumer är utmanande och trots att flera nya kundkontrakt implementerats landar försäljningen under föregående års nivå. Sett över två kvartal och i fasta växelkurser växer affärsområdet med 6,7 % men fortsatta åtgärder måste till för att uppnå stabilitet. Rörelseresultatet uppgår till -5 (0) MSEK och påverkas framförallt av lägre bruttovinst. Verksamheten inom affärsområde Tissue följer den plan som fastlades i samband med beslutet om avveckling av hygienverksamheten.

Sammantaget och givet marknadssituationen är vi nöjda med resultatet i kvartalet. Det är glädjande att den underliggande tillväxten håller i sig och att vi har segment och marknader som visar hög tillväxt. Dessutom har två viktiga aktiviteter genomförts i och med förvärvet av Song Seng och förändringen av säljorganisationen initiativ som skapar förutsättningar till både förstärkt lönsamhet och snabbare tillväxt,” säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.