Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 3 May 2012 05:15
Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2012 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2012 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 8 maj 2012. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 11 maj 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Tina Andersson, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 560 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 265 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 107 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 55 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2012.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Tina Andersson.

DUNI AB (publ)

Styrelsen