Kallelse till årsstämma den 3 maj 2012

Regulatorisk 28 Mar 2012 08:45
I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 3 maj 2012.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2012

För ytterligare information:
Mats Lindroth, Finansdirektör
Tel 040-106200

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 26 april 2012). Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, per telefax 040-39 66 30, per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Dunis hemsida, www.duni.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2012, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10. a)  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
      b)  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
      c)  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförandeAnders Bülowska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 8 maj 2012. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2012.

Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor

Bolagets valberedning har föreslagit omval av styrelseledamöternaAnders Bülow,Tina Andersson,Tomas Gustafsson,Pia RudengrenochMagnus Yngen.Anders Bülowföreslås omväljas till ordförande i styrelsen. Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kr (oförändrat) och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 265 000 kr (tidigare 250 000 kr) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 55 000 kr (tidigare 50 000 kr) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 107 000 kr (tidigare 100 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Eva Carlsvi till huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på Dunis hemsida, www.duni.se och kommer även att finnas tillgänglig på stämman.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvert­ibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten, 14 kap 9 § första stycket andra punkten eller 15 kap 9 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen. Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verk­samheter där betalning ska ske med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissions­kursen ska vara aktiens marknadsvärde.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Förslag till beslut om valberedning

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2012 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2012. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Övrig information

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier. Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö eller per e-mail bolagsstamma@duni.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande och revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15-17, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast den 12 april 2012 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2012
DUNI AB (publ)
Styrelsen

Downloads