Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 5 maj 2011 06:15
Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2011 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2011 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 10 maj 2011. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 13 maj 2011.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter. Sanna Suvanto-Harsaae hade avböjt omval. Tina Andersson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 500 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2011.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Tina Andersson.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 kl 18.15.

Downloads