Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2011

Regulatorisk 15 jul 2011 08:00
Starkare försäljningsutveckling

1 januari – 30 juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 827 (1 930) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 (2,48) SEK.
  • Utökade marknadssatsningar inom tillväxtområden.  

1 april – 30 juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 960 (970) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,5 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 (1,40) SEK.

Både Professional och Retail uppvisar en förbättrad försäljningsutveckling jämfört med föregående kvartal.

Nyckeltal

6 mån6 mån3 mån3 mån12 mån 12 mån
januari - junijanuari - juniapril - juniapril - junijuli -   junijanuari - december
MSEK201120102011201010/112010
Nettoomsättning1 8271 9309609703 8683 971
Rörelseresultat1)1551688891421435
Rörelsemarginal1)8,5 %8,7 %9,1 %9,4 %10,9 %10,9 %
Resultat efter finansiella poster1341567990397418
Resultat efter skatt991175966289306

1) Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet “Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

“Det är glädjande att konstatera att volymutvecklingen under årets andra kvartal förbättrats i jämförelse med det första kvartalet och i stort sett återspeglar den fortsatta återhämtningen på våra huvudmarknader.

Både Professional och Retail ökade försäljningsvolymerna i förhållande till föregående år med drygt 3 % respektive 1,5 %. Inom affärsområde Tissue har dock försäljningsutvecklingen varit fortsatt svag, främst inom hygiensektorn, och omsättningen minskade från 125 till 109 MSEK. För Duni som helhet vände försäljningen uppåt i kvartalet och nådde 960 MSEK. Det motsvarar en ökning i fasta växelkurser med 3,5 % i jämförelse med andra kvartalet föregående år.

Tack vare den förbättrade försäljningsutvecklingen nådde vi, säsongsmässigt sett, ett bra rörelseresultat om 88 MSEK. I fasta växelkurser motsvarar detta 93 MSEK vilket är något bättre än förra årets resultat. Både Professional och Retail ökar resultaten i fasta växelkurser, medan Tissue tappar mot bakgrund av den minskade omsättningen och ett lägre kapacitetsutnyttjande. Orderingången förväntas dock förbättras under det andra halvåret.

I kvartalet har kostnader för vissa insatsvaror samt framförallt för våra handelsvaror fortsatt att öka. Detta kommer att påverka kostnaden för sålda varor framgent, men tack vare de prisökningar vi nu genomför bedömer vi att Duni skall kunna motverka denna effekt. När det gäller marknadsutvecklingen i övrigt, förväntar vi oss fortsatt volymtillväxt för vårt huvudområde Professional”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads