Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2010

Regulatorisk 16 Feb 2011 08:00
Förbättrad rörelsemarginal som uppgick till 14,8 % i kvartalet

1 januari – 31 december 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 971 (4 220) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,52 (7,15) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (2,50) kronor per aktie.

1 oktober – 31 december 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 097 (1 157) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,6 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,49 (2,79) SEK.
  • Rörelsemarginalen stärks mot föregående år tack vare god kostnadskontroll och lägre logistik-kostnader. Prisökningar mot kund för kompensation av höga råvarupriser har även bidragit positivt.

Nyckeltal

12 mån 12 mån 3 mån 3 mån
januari - december januari - december oktober - december oktober -  december
MSEK 2010 2009 2010 2009
Nettoomsättning 3 971 4 220 1 097 1 157
Rörelseresultat1) 435 436 163 167
Rörelsemarginal1) 10,9 % 10,3 % 14,8 % 14,4 %
Resultat efter finansiella poster 418 444 163 166
Resultat efter skatt 306 336 117 131

1)      Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Duni avslutade året med ett starkt kvartal. Rörelseresultatet för sista kvartalet blev 163 MSEK vilket i fasta växelkurser är en förbättring jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen nådde 14,8 %, att jämföra med 14,4 % i det sista kvartalet förra året.

Det är glädjande att konstatera en betydande resultatförbättring under kvartal fyra inom affärsområde Retail. Julsäsongen som är helt avgörande för affärsområdet föll väl ut. I kombination med genomförda prisökningar och god kostnadskontroll uppnåddes ett rörelseresultat på 33 (26) MSEK. Retail rapporterar för helåret en klart bättre rörelsemarginal på 4,6 % vilket innebär att vi nästan nått upp till målet på 5 %.

Inom affärsområde Professional ökade volymtillväxten under kvartalet, vilken nådde drygt 3 %. Tillväxten genereras i första hand från södra och östra Europa samt i Storbritannien där vi vinner marknadsandelar. Vi ökar nu marknadsinvesteringarna i södra och till viss del östra Europa med målet att höja tillväxttakten på dessa marknader. Rörelseresultatet för Professional minskade något från 137 till 124 MSEK vilket i huvudsak förklaras av den starkare svenska kronan och högre kostnader för insatsvaror än föregående år.

Affärsområde Tissue har haft ytterligare ett tufft kvartal. Omsättningen minskade till 109 (134) MSEK. Nedgången förklaras i första hand av en svagare efterfrågan från hygiensektorn och till en mindre del av ännu icke fullt återupptagna leveranser efter branden i juni, vid en produktionsanläggning i Skåpafors. Ökade insatser görs nu på försäljningssidan och aktiviteter har även satts igång för att förbättra produktiviteten och skapa stabilitet i processerna i efterdyningarna av branden. Rörelseresultatet förbättrades något till 6 (4) MSEK. Detta förklaras till viss del av ersättningar relaterat till skadorna från branden.

För helåret förbättrar Duni rörelsemarginalen från 10,3 % till 10,9 % trots betydligt högre priser på insatsvaror och en starkare svensk krona.

Även om det finns en del orosmoln beträffande den ekonomiska stabiliteten i Europa är vår bedömning att Dunis huvudmarknader fortsätter att växa under 2011”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads