Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 5 maj 2010 05:49
Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2010 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 5 maj 2010 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 10 maj 2010. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 14 maj 2010.Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.Anders Bülow, Sanna Suvanto-Harsaae, Pia Rudengren, Magnus Yngen samt Tomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 500 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2010.Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni. Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Sanna Suvanto-Harsaae. DUNI AB (publ)Styrelsen

Downloads