Kallelse till årsstämma den 5 maj 2010

Regulatorisk 30 Mar 2010 09:00
I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 5 maj 2010.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2010För ytterligare information:Mats Lindroth, FinansdirektörTel 040-106200Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.Rätt att deltaFör att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 28 april 2010). Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, per telefax 040-39 66 30, per e-mail bolagsstamma@duni.com eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations¬nummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Dunis hemsida.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 28 april 2010, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Val av en eller två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Godkännande av dagordning för dagens stämma7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern¬redo¬visningen och koncernrevisionsberättelsen8. Verkställande direktörens anförande9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott10.a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern¬resultat¬räkning och koncernbalansräkningb) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast¬ställda balans¬räkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelningc) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direkt¬ören11. Redogörelse för valberedningens arbete12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare17. Förslag till beslut om valberedning 18. Aktieägaren Leif la Cours förslag till beslut om försäljning av DuniForm19. Stämmans avslutandeBeslutsförslagPunkt 2 - Val av ordförande vid stämmanBolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Anders Bülow ska väljas till ordförande vid årsstämman.Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelningStyrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 10 maj 2010. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj 2010.Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer; samt val av styrelseledamöter och styrelseordförandeBolagets valberedning har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. av Anders Bülow, Tomas Gustafsson, Pia Rudengren, Sanna Suvanto-Harsaae och Magnus Yngen, samt att Anders Bülow ska omväljas till ordförande i styrelsen. Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 250 000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Föreslagna styrelsearvoden, inklusive för utskottsarbete, är oförändrade. Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på Dunis hemsida, www.duni.com och kommer även att finnas tillgänglig på stämman.Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvert¬ibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten, 14 kap 9 § första stycket andra punkten eller 15 kap 9 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verk¬samheter där betalning ska ske med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissions¬kursen ska vara aktiens marknadsvärde. Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.Punkt 17 – Förslag till beslut om valberedningBolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2010 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2010. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.Punkt 18 – Aktieägaren Leif la Cours förslag till beslut om försäljning av DuniFormAktieägaren Leif la Cour föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av DuniForm. Leif la Cour har som motivering till förslaget angivit att tissue, Dunilin, Dunicel och liknande produkter, är och alltid har varit Dunis kärnområden. Dessa produkter har i många år varit Dunis huvudsakliga intäktskälla. Duni ska fokusera på dessa egenproducerade produkter och reducera satsningen på inköpta förpackningsprodukter som exempelvis DuniForm och liknande förpackningssystem.Antal aktier och röster i DuniI Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster.HandlingarRedovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande och revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 10b och 15-18, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.com senast den 21 april 2010 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Malmö i mars 2010DUNI AB (publ)Styrelsen

Downloads