Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2010

Regulatorisk 16 Jul 2010 08:00
Förbättrat rörelseresultat

1 januari – 30 juni 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 930 (2 042) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,7 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,48 (2,24) SEK.

1 april – 30 juni 2010

  • Nettoomsättningen uppgick till 970 (1 035) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,4 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,40 (1,45) SEK.
  • Stark rörelsemarginal på 9,4 % (8,1 %) främst tack vare ett förbättrat kapacitetsutnyttjande och lägre kostnader.

Nyckeltal

  6 mån 6 mån 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
  januari - juni januari - juni april - juni april -  juni  juli -   juni januari -december
MSEK 2010 2009 2010 2009 09/10 2009
Nettoomsättning 1 930 2 042 970 1 035 4 109 4 220
Rörelseresultat1) 168 157 91 84 448 436
Rörelsemarginal1) 8,7 % 7,7 % 9,4 % 8,1 % 10,9 % 10,3 %
Resultat efter finansiella poster 156 144 90 94 456 444
Resultat efter skatt2) 117 105 66 68 347 336

1) Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
2) För kvarvarande verksamheter.

VD’s kommentar

“Duni levererade ett starkt andra kvartal mot bakgrund av att framförallt massapriserna fortsatte att öka kraftigt. Rörelseresultatet steg i jämförelse med förra året med 7 MSEK till 91 MSEK. Ett flertal faktorer bidrog till den positiva resultatutvecklingen. Det handlar främst om en bättre beläggning i fabrikerna, i synnerhet inom Tissue. Vidare har kostnadsbesparingsprogrammet nått full effekt vilket återspeglas i såväl lägre indirekta kostnader som högre produktivitet. Vi har även lyckats skjuta fram en del kostnadsökningar inom inköp till det tredje kvartalet.

Återhämtningen inom Professional har skett i en något högre takt än under förra kvartalet. Volymmässigt steg försäljningen med drygt 3 % under det andra kvartalet. Däremot hade Retail ett svagt kvartal omsättningsmässigt med volymförluster på flera marknader. Rörelsemarginalen fortsätter att förstärkas vilket är viktigt att poängtera. Vi har nu en sundare bas, men framgent är det fokus på att vinna lönsamma marknadsandelar för Retail. 

Affärsområde Tissue ökade försäljningen med knappt 1 % i kvartalet, där en brand vid produktions-anläggningen i Dals Långed endast haft marginell påverkan. Totalt nådde Duni en omsättning på 970 MSEK i det andra kvartalet, vilken i stort sett är oförändrad i fasta växelkurser i jämförelse med föregående år.

Med siktet inställt på att skapa förutsättningar för den långsiktiga tillväxten har vi under våren öppnat ett försäljningskontor i Moskva. Vi har också påbörjat de investeringar vid bruket i Skåpafors som syftar till att i ett medellångt perspektiv stärka vår ledande position på marknaden för bordsdukningsprodukter.

Under årets tredje kvartal kommer generella prisökningar att genomföras för att kompensera för de kraftigt höjda priserna på insatsvaror. Marknadsmässigt tror vi på en fortsatt långsam återhämtningstakt, bland annat till följd av de åtstramningsprogram som nu lanseras på många håll i Europa”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

 

Downloads