Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 6 May 2009 05:42
Duni AB:s årsstämma hölls den 6 maj i Malmö.

Duni AB:s årsstämma den 6 maj i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 11 maj 2009. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) torsdagen den 14 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Sanna Suvanto-Harsaae, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter. Tomas Gustafsson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till 1 500 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fyra styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2009.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen beträffande hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Ändringen är villkorad av att ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om sätt för kallelse träder i kraft, innebärande att beslutad ändring är förenlig med aktiebolagslagen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Sanna Suvanto-Harsaae.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

Downloads