Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Regulatorisk 7 May 2008 05:04
Duni AB:s årsstämma hölls den 7 maj i Malmö

Duni AB:s årsstämma den 7 maj i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 12 maj 2008. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 15 maj 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Sanna Suvanto Harsaae och Pia Rudengren omvaldes till styrelseledamöter. Anders Bülow och Magnus Yngen valdes in som nya medlemmar i styrelsen.

Årsstämman omvalde Peter Nilsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2008 till ett totalt värde om 1 750 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete under 2008 enligt följande; revisionsutskottets ordförande 100 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 50 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2008.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte. Till ersättningsutskottet valdes Peter Nilsson (ordförande), Anders Bülow, Sanna Suvanto Harsaae och Harry Klagsbrun. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Harry Klagsbrun.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

Downloads