Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 juli – 31 december 2007

Regulatorisk 20 Feb 2008 08:00
Omsättningen ökade med 4,7 % och rörelsemarginalen nådde 11,6 %

1 juli – 31 december 2007
• Nettoomsättningen ökade med 4,7 % till 2 091 (1 997) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 96 (15) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,04 (0,31).
• Rörelseresultatet ökade till 242 (172) MSEK med stigande rörelsemarginal från 8,6 % till 11,6 %.
• Fortsatt stark tillväxt inom affärsområdet Professional; 6,6 % (3,2 %) och samtliga affärsområden visade förbättrade rörelseresultat.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie eller 85 MSEK.

1 oktober – 31 december 2007
• Nettoomsättningen ökade med 1,2 % till 1 124 (1 111) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 58 (20) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,23 (0,41).
• Rörelseresultatet ökade till 145 MSEK (100) med stigande rörelsemarginal från 9,0 % till 12,9 %.


VDs kommentar
Den 14 november noterades Duni på OMX Nordic Exchange i Stockholm. Det var en viktig milstolpe i bolagets historia som vi är stolta över.

Huvudanledningen till att vi lyckades skapa intresse och förtroende hos investerare i ett tufft börsklimat är att Duni fortsätter att utvecklas positivt. Under det brutna räkenskapsåret har försäljningen fortsatt att öka och lönsamheten har ytterligare förbättrats.

Inom Professional ökade omsättningen med 6,6 % och rörelsemarginalen nådde 14,6 %. Tillväxten i södra och östra Europa har varit fortsatt mycket stark. Vidare har bruttomarginalen stärkts överlag tack vare förbättrad mix i kombination med ökad produktivitet samt prisökningar som kompenserar ökade råmaterialkostnader. En något svagare försäljningsutveckling under årets sista kvartal beror på en
fasförskjutning mellan kvartalen.

Retail-verksamheten har försäljningsmässigt utvecklats svagare under det andra halvåret. Till största delen är detta relaterat till lägre försäljning på den engelska marknaden där priskonkurrensen varit hård och handeln fortsatt prioritera egna varumärken. Däremot har de viktiga marknaderna i Norden och Tyskland utvecklats positivt. Vidare är det glädjande att konstatera resultatet av vårt förändringsarbete inom Retail, med fokus på kategoriarbete och varumärket i kombination med god kostnadskontroll, lett till en förbättrad rörelsemarginal.

Vår mjukpappersförsäljning inom affärsområdet Tissue har också haft ett bra halvår. Försäljningen av airlaid framförallt inom hygiensidan har stått för den huvudsakliga ökningen och det fortsatta arbetet med kostnadseffektiviteten har burit frukt.

Trenden med stigande råvarupriser har fortsatt under året. Duni har därför genomfört ytterligare prishöjningar som börjar gälla i huvudsak under första kvartalet 2008.

Vi går in i det nya året med ett starkt sortiment och en fokuserad organisation.

Konjunkturen i Europa har under den senaste tiden visat tecken på en försvagning men vi
bedömer marknadsläget för våra produkter överlag som gott och vi ser goda möjligheter att fortsätta växa, säger Fredrik von Oelreich, VD, Duni.

----------

- Ny koncernstruktur och rapportering
Under 2006 och i början av 2007, avslutade Duni arbetet med att renodla verksamheten till sin kärnverksamhet, i princip motsvarande tidigare Duni Europa. De amerikanska verksamheterna, Duni Corporation och Duni Supply Corporation, såldes i augusti 2006 och försäljningen av flygcateringverksamheten genomfördes i mars 2007, när Duni AB sålde aktierna i deSter Holdings B.V. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan åren, rapporteras endast den nya koncernstrukturen i sin helhet och benämns i denna rapport som ”kvarvarande verksamheter”.

- Nettoomsättningen ökade med 4,7 %
Nettoomsättningen visade en tillväxt om 4,7 % till 2 091 (1 997) MSEK under perioden 1 juli – 31 december 2007. Fluktuationer i valutakurser hade en obetydlig påverkan på nettoomsättningen.

Nettoomsättningen för perioden 1 oktober – 31 december 2007 steg med 13 MSEK till 1 124 (1 111) MSEK. Fluktuationer i valutakurser hade en marginellt positiv påverkan på netto-omsättningen för perioden oktober-december 2007.

Den svagare ökningen av nettoomsättningen under 1 oktober – 31 december 2007 var i huvudsak hänförlig till affärsområdet Retail, samt en viss fasförskjutning mellan kvartalen.

- Förbättrat resultat
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 242 (172) MSEK för perioden 1 juli – 31 december 2007. Bruttomarginalen var 27,1 % (25,1 %). Rörelsemarginalen ökade från 8,6 % till 11,6 %. Fluktuationer i valutakurser hade en obetydlig effekt på rörelseresultatet.

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 145 (100) MSEK för perioden 1 oktober – 31 december 2007. Bruttomarginalen var 28,1 % (24,9 %). Rörelsemarginalen ökade från 9,0 % till 12,9 %. Fluktuationer i valutakurser hade en obetydlig positiv effekt på rörelseresultatet.

Fortsatt försäljningstillväxt i kombination med ökad produktivitet och god kostnadskontroll har
bidragit till en rörelseresultatsförbättring för perioden. Halvåret och kvartalet förra året belastades med 19 MSEK respektive 17 MSEK för kostnader av engångskaraktär.

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 100 (38) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 58 (20) MSEK.

- Rapportering av affärsområden
Dunis verksamhet är uppdelad i tre affärsområden.

Affärsområde Professional (försäljning till hotell, restauranger och cateringföretag) svarade för 66,0 % av Dunis nettoomsättning under 1 juli – 31 december 2007 och för 64,1 % under perioden 1 oktober – 31 december 2007.

Affärsområde Retail (huvudsakligen inriktad på detaljhandeln) svarade för 21,1 % av netto-omsättningen under 1 juli – 31 december 2007 och för 23,8 % under perioden 1 oktober – 31 december 2007.

Affärsområde Tissue (produktion av mjukpapper för bordsdukningsprodukter och hygienartiklar) svarade för 12,9 % av försäljningen till externa kunder under perioden 1 juli – 31 december 2007 och för 12,1 % 1 oktober – 31 december 2007.

Affärsområdena Professional och Retail har i stor utsträckning ett gemensamt produkt-sortiment. Design och förpackningslösningar anpassas för att passa de olika försäljnings-kanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av affärsområdena. Duni redovisar resultatet för affärsområdena på EBIT nivå, efter att gemensamma kostnader fördelats ut på respektive affärsområde.

- Affärsområde Professional
Försäljning och lönsamhet utvecklades väl under perioden. Marknaderna i södra och östra Europa visade fortsatt stark tillväxt. De viktiga marknaderna Benelux, Frankrike och England visade också en mycket positiv försäljningsutveckling. Nettoomsättningen steg med 6,6 % till 1 380 (1 295) MSEK för perioden 1 juli – 31 december 2007.

Rörelseresultatet ökade till 202 (146) MSEK, med en rörelsemarginal om 14,6 % (11,3 %). Ökningen av rörelseresultatet var resultatet av fortsatt god tillväxt, förbättrad produktivitet samt fullt genomslag av prisökningarna för att kompensera råmaterial prishöjningarna.
Nettoomsättningen för perioden 1 oktober – 31 december ökade med 2,6 % till 721 (703) MSEK. En lägre ökningstakt förklaras av en fasförskjutning mellan kvartalen och att tillväxten under den för Duni starka julsäsongen vanligtvis är något lägre än för helåret. Rörelseresultatet ökade till 112 (82) MSEK med en rörelsemarginal om 15,5 % (11,7 %).

- Affärsområde Retail
Nettoomsättningen minskade med 0,5 % till 441 (443) MSEK för perioden 1 juli – 31 december 2007. Den minskade försäljningen är främst en följd av den tuffa konkurrenssituationen i England. Dessutom har Retail sagt upp vissa olönsamma kundkontrakt som kommer att påverka försäljningsutvecklingen framgent. Detta får dock inga större konsekvenser för rörelseresultatet.

Rörelseresultatet förbättrades till 14 (1) MSEK och rörelsemarginalen var 3,2 % (0,2 %). Förbättringen beror på framgångar med kategoriarbetet i Norden, Tyskland och Benelux, i kombination med god kostnadskontroll och höjd produktivitet.

Nettoomsättningen för perioden 1 oktober - 31 december minskade till 268 (282) MSEK dock ökade rörelseresultatet till 20 (9) MSEK. Rörelsemarginalen var 7,5 % (3,2 %).

- Affärsområde Tissue
Nettoomsättningen ökade med 4,2 % till 270 (259) MSEK för perioden 1 juli – 31 december 2007.

Rörelseresultatet ökade till 26 (25) MSEK. Resultatförbättringen är en följd av högre volymer samt förbättrad kostnadseffektivitet som i stort kompenserar för höjda råmaterial kostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 % (9,7 %).

Nettoomsättningen för perioden 1 oktober – 31 december ökade med 7,9 % till 136 (126) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 13 (10) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 % (7,9 %).

- Kassaflöde
Koncernens operativa kassaflöde uppgick för perioden 1 juli – 31 december 2007 till 350 (242) MSEK. Kassaflödet inklusive investerings-verksamheten uppgick till 266 (571) MSEK. Samma period föregående år innehåller ett kassaflöde från avyttring av affärsområdet Duni Americas om 441 MSEK. Dunis nettoinvesteringar för kvarvarande verksamheter uppgick till 83 (73) MSEK.

- Kapitalbindning
Under perioden var kapitalbindningen i lager i praktiken oförändrad om 500 MSEK. Kundfordringarna minskade med 107 MSEK till 546 (653) MSEK, som förklaras av säsongsvariationer.

Av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 46 (41) MSEK för kvarvarande verksamheter.

- Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till -77 (-144) MSEK. I samband med börsnoteringen genom-fördes en omfinansiering av Dunis kredit-faciliteter. I och med den nya finansieringen realiserades tidigare transaktionskostnader i samband med låneupptagning, och belastade finansnettot i perioden 1 oktober – 31 december med en icke kassapåverkande effekt om 21 MSEK. För denna period var finansnettot -45 (-62) MSEK. De externa räntekostnaderna var lägre än föregående år tack vare den nya finansieringsstrukturen.

- Skatter
Den totala redovisade skattekostnaden uppgick till -68 (-13) MSEK, som en följd av det markant förbättrade resultatet.
I perioden 1 oktober – 31 december har ytterliggare avsättning för en pågående skatterevision i Tyskland gjorts med 5,5 MSEK samt en nedskrivning om 2,5 MSEK för förlustavdrag som inte kommer att kunna utnyttjas i samband med att Dunis filial i Turkiet är under nedläggning. Den 1 januari 2008 sänks bolagsskatten i Tyskland vilket kommer att bidra till en lägre skattekostnad för Duni.
Under perioden 1 juli – 31 december 2007 har den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag reducerats med 28 MSEK.

- Personal
Den 31 december 2007 uppgick antalet anställda till 2 001 (1 999). Av antalet anställda är 924 personer sysselsatta inom produktionen. Dunis produktionsanläggningar är belägna i Bramsche i Tyskland, i Poznan i Polen och i Bengtsfors i Sverige.

- Förvärv
Inga förvärv gjordes under perioden.

- Nyetableringar
Inga nyetableringar gjordes under perioden.

- Riskfaktorer för Duni
Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Dunis verksamhet såväl utifrån ett operativt som ett finansiellt perspektiv. Operativa risker hanteras normalt sett av respektive operativ enhet och finansiella risker av finansavdelningen.

Operativa risker
Duni är för närvarande exponerad för risker som är direkt kopplade till den löpande verksamheten. Hantering av prisförändringar på insatsvaror utgör en viktig del för bibehållen lönsamhet. Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är grundläggande för att Duni skall uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling.

Finansiella risker
De finansiella riskerna härrör främst från risker som är direkt relaterade till valutakurser, räntor och kreditrisker. Riskhanteringen inom Duni styrs av en av Dunis styrelse godkänd finanspolicy. Riskerna för koncernen är i allt väsentligt även hänförliga till moderbolaget. Dunis hantering av finansiella risker beskrivs närmare i Årsredovisningen per 2007-06-30.

- Transaktioner med närstående parter
Med närstående parter avses Duni Holding AB. Under perioden har transaktioner av finansiell karaktär genomförts. Duni AB har för Duni Holding AB:s räkning netto betalat 11 MSEK vilka vidarefakturerats till Duni Holding AB.

- Styrelseförändringar
Vid extra bolagsstämma den 10 augusti 2007 valdes, Pia Rudengren och Harry Klagsbrun in som styrelseledamöter i Dunis styrelse. Pia Rudengren är ordförande i Q-Med AB, samt styrelseledamot i Biophausia AB, Zodiak Television AB och Varyag Resources AB. Harry Klagsbrun är anställd på EQT Partners AB. Harry Klagsbrun var dessförinnan vice VD och medlem av ledningen på SEB, med ansvar för Asset Management Divisionen. Tidigare arbetade Harry Klagsbrun som koncernchef för Alfred Berg Gruppen. Pia Rudengren och Harry Klagsbrun tillför styrelsen erfarenhet från kapitalmarknaden och från arbete i börsnoterade företag.

- Händelser efter 31 december
Från den 1 januari 2008 följer Dunis räkenskapsår återigen kalenderåret.

- Resultat per aktie
Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning var 2,04 (0,31), vilket motsvarar 2,04 (0,32) kr per aktie före utspädning.

- Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie eller 85 MSEK. Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen ger utrymme för koncernen att fullgöra sina förpliktelser och genomföra planerade investeringar. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 12 maj 2008.

- Bolagsstämma 2008
Bolagsstämma för Duni AB (publ) kommer att hållas den 7 maj 2008 kl 15.00 på Palladium (Södergatan 15) i Malmö. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för aktieägare senast två veckor innan bolagsstämma. Aktieägare som önskar lämna förslag till Dunis valberedning eller som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan göra det via e-post till valberedning@duni.com respektive bolagsstamma@duni.com eller med brev till adressen Duni AB, Att: Valberedningen respektive Bolagsstämma, Box 237, 201 22 Malmö, senast den 19 mars 2008.

- Valberedningens sammansättning
Valberedningen är ett aktieägarutskott som har ansvar för att nominera de personer som skall föreslås ingå i Dunis styrelse vid årsstämman. Valberedningen lämnar förslag till styrelse-ordförande och övriga styrelseledamöter. De tar också fram förslag avseende styrelsearvode, inklusive fördelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för kommittéarbete. Dessa förslag presenteras vid årsstämman.

Dunis valberedning inför årsstämman 2008 består av fyra medlemmar: Peter Nilsson, ordförande i Duni AB, tillika valberedningens ordförande, Harry Klagsbrun, EQT Partners, Rune Andersson, Mellby Gård samt Anders Oscarsson, SEB Fonder.

- Delårsrapporter
Kvartal I 29 april, 2008
Kvartal II 30 juli, 2008
Kvartal III 29 oktober, 2008

- Utsikter för 2008
Konjunkturen i Europa har under senare tid visat tecken på en försvagning men marknadsförhållandena bedöms vara fortsatt goda för Dunis produkter. Duni har aviserat nya prisökningar som beaktar bland annat fortsatt stigande råvarupriser.

- Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 701 (614) MSEK för perioden 1 juli – 31 december 2007. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -81 (-111) MSEK. Resultatet innehåller en realisationsvinst avseende avyttringen av Duni Americas om 15 (52) MSEK.

De externa räntekostnaderna var högre föregående år på grund av dåvarande struktur, då både affärsområdena Duni Americas och deSter fanns kvar i bolaget.

Nettoskulden uppgick till 1 158 MSEK, varav 73 MSEK härrör sig från dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till 16 (18) MSEK.

- Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 31 och vad gäller moderbolaget, RR 32. De redovisningsprinciper som redogörs för i årsredovisningen per 2007-06-30 har tillämpats.

- Informationen i rapporten
Informationen är sådan som Duni ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 20 februari kl. 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

- Rapport från styrelse och VD
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö, 19 februari 2008


Peter Nilsson, Styrelseordförande
Sanna Suvanto-Harsaae, Styrelseledamot
Harry Klagsbrun, Styrelseledamot
Göran Lundqvist, Styrelseledamot
Dr. Gerold Linzbach, Styrelseledamot
Gun Nilsson, Styrelseledamot
Pia Rudengren, Styrelseledamot
Göran Andreasson, Arbetstagarrepresentant
Per-Åke Halvordsson, Arbetstagarrepresentant
Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:
Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Telefon: 040-10 62 00
Johan L. Malmqvist, Finanschef, Telefon: 040-10 62 00

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.com
Organisationsnummer: 556536-7488

Downloads