Positiv resultateffekt från slutreglering av Duni Americas-affär

Regulatorisk 12 Nov 2007 10:00
• Duni reglerar försäljningsbeloppet av Duni Americas med 31 MSEK - att jämföras med framförda anspråk från köparen på 69 MSEK
• Endast delar av avsatta reserver kommer att behöva utnyttjas, vilket kommer att medföra en positiv resultatpåverkan

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan.
---------------

Den 31 augusti 2006 träffade Duni avtal om att avyttra Duni Americas till Innoware LLC (”köparen”) för 290 MSEK. Med anledning av försäljningen av Duni Americas framställde köparen anspråk på cirka 69 MSEK mot Duni då köparen upprättat tillträdesbokslut. Tvisten avsåg köpeskillingens storlek och inte anspråk på grund av garantibrister. Duni begärde i december 2006 att en fullständig genomgång av tillträdesbokslutet och underliggande verifikat skulle genomföras och ett skiljeförfarande inleddes därefter i enlighet med regleringen i överlåtelseavtalet – något som redogjorts för i det prospekt som upprättats med anledning av Dunis förestående börsnotering.

Duni och köparen har nu avtalat den slutliga köpeskillingen som regleras med ett belopp om 31 MSEK. Övriga utestående mellanhavanden mellan köparen och Duni avslutas och köparen bekräftar att de inte känner till att det finns några krav på Duni som skulle kunna riktas med anledning av köpeavtalet.

Utfallet av uppgörelsen innebär att endast delar av avsatta reserver kommer att behöva utnyttjas, vilket kommer att medföra en positiv resultatpåverkan.

- Det är mycket tillfredsställande att vi nu kan lägga denna tvist helt bakom oss. Att utfallet dessutom är positivt i förhållande till de avsättningar Duni gjort visar att vår bedömning varit konservativ, säger Fredrik von Oelreich, VD, Duni.

Om Duni
Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk. Nettoomsättningen ökade med 7,9 % under perioden 1 januari – 30 september 2007 jämfört med samma period föregående år. Duni har huvudkontor i Malmö och tillverkning i Sverige, Tyskland och Polen. Dunis största marknader är Central- och Nordeuropa, och globalt har företaget försäljning i mer än 40 länder. Koncernen har ca 2 000 anställda i 17 länder och ägs indirekt av fonder inom EQT, en ledande private equity aktör i Europa. Duni omsätter cirka 4 miljarder SEK.

---------------
Detta pressmeddelande och dess innehåll är inte avsett för offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt i USA (inklusive territorier och besittningar, samtliga delstater och District of Columbia). Pressmeddelandet utgör inte till någon del ett erbjudande eller uppmaning att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De aktier som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). De aktier som omnämns i pressmeddelandet får inte erbjudas eller överlåtas i USA utöver i enlighet med ett undantag från registreringskraven som framgår av Securities Act. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Erbjudande riktas inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospekt eller anmälningssedel avseende något erbjudande får inte distribueras i, eller till, något land där distribution eller erbjudande kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.
---------------

Downloads