Duni AB till börsen

Regulatorisk 29 Oct 2007 08:00
Duni AB (”Duni”) – Europas ledande aktör inom attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning och förpackningar för take-away – har ansökt om notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Duni AB (”Duni”) – Europas ledande aktör inom attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning och förpackningar för take-away – har ansökt om notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Dunis rörelseresultat ökade med 34,7 % till 97 MSEK för perioden 1 juli – 30 september 2007 jämfört med föregående år och rörelsemarginalen ökade till 10,1 %. Under samma period ökade omsättningen med 9,0 % till 966 MSEK. Såväl affärsområde Professional som Retail förbättrade sina resultat och kärnverksamheten inom Professional (hotell, restauranger och cateringföretag) visade den högsta tillväxten och resultatförbättringen.

• Erbjudandet omfattar totalt 28 200 000 aktier i Duni, motsvarande cirka 60 procent av antalet aktier i bolaget, samt en övertilldelningsoption om högst 4 200 000 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier i Duni
• Härtill kan erbjudandet komma att ökas med högst 5 600 000 aktier
• Försäljningspris 50 – 56 SEK per aktie
• Anmälningsperiod för allmänheten 30 oktober – 12 november 2007
• Beräknad första handelsdag den 14 november 2007

Styrelsen för Duni och dess aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en försäljning av befintliga aktier. Styrelsen för Duni har i samband med detta ansökt om notering av bolagets aktier på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Ägarspridningen sker genom ett erbjudande att förvärva existerande aktier som riktas dels till allmänheten i Sverige, dels till institutionella investerare i och utanför Sverige.

”Duni är idag ett fokuserat bolag som uppvisar en stadig tillväxt och tillhör branschens mest lönsamma. De senaste årens renodling har lett till en markant förbättrad lönsamhet. För de senaste 12 månaderna uppgår rörelsemarginalen till drygt 9 procent”, kommenterar Peter Nilsson, styrelseordförande för Duni AB.

”Duni är idag en av marknadens mest snabbväxande aktörer och står starkt jämfört med flertalet konkurrenter. Detta skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv”, säger Fredrik von Oelreich, VD för Duni.

Duni i korthet

Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk. Nettoomsättningen ökade med 7,9 % under perioden 1 januari – 30 september 2007 jämfört med samma period föregående år. Duni har huvudkontor i Malmö och tillverkning i Sverige, Tyskland och Polen. Dunis största marknader är Central- och Nordeuropa, och globalt har företaget försäljning i mer än 40 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien/Pacific-regionen. Koncernen har ca 2 000 anställda i 17 länder och ägs indirekt av fonder inom EQT, en ledande private equity aktör i Europa. Duni omsätter cirka 4 miljarder SEK.

Duni är uppdelat i tre affärsområden: Professional, Retail och Tissue.

Affärsområde Professional erbjuder förstklassiga produkter för dukning och servering till hotell, restauranger och cateringföretag. Produkterna består bland annat av servetter, dukar och bordstabletter. Dunis innovativa och flexibla design gör det möjligt för kunder att marknadsföra sin egen verksamhet med hjälp av Dunis skräddarsydda koncept. Duni erbjuder även lösningar och koncept till företag i matservicebranschen såsom restauranger, delikatessdiskar, industrikök och cateringfirmor. Dessa produkter består av pappers- och plastbehållare i varierande modeller och storlekar för olika sorters färdigmat. Duni erbjuder även matdistributionssystem med bland annat förpackningsmaskiner för matboxar. Affärsområde Professional stod under det senaste kvartalet för 68,2 % av Dunis nettoomsättning.

Affärsområde Retail erbjuder, via livsmedelsaffärer, snabbköp, och special- och inredningsbutiker, kvalitetsprodukter som kombinerar attraktiv design med stor funktionalitet för ökad bekvämlighet och trevligare måltidsmiljöer. Produkturvalet består av allt från servetter, ljus och dukar till plastprodukter som glas, muggar, bestick och tallrikar. Affärsområde Retail stod under det senaste kvartalet för 17,9 % av Dunis nettoomsättning.

Affärsområde Tissue producerar mjukpapper för bordsdukningsprodukter och för hygienartiklar – till exempel flerlagers pappersservetter, airlaid-dukar och airlaid-baserade hygienprodukter. Affärsområde Tissue svarade under det senaste kvartalet för 13,9 % av försäljningen till externa kunder.

Dunis finansiella mål är att generera en genomsnittlig organisk omsättningstillväxt
som överstiger 5% per år över en konjunkturcykel och att rörelsemarginalen skall uppgå till 10% eller mer.


Fakta om erbjudandet

Erbjudandet omfattar 28 200 000 aktier, motsvarande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget, och sker genom en försäljning från Duni Holding AB som ägs av fonderna EQT I och EQT III. Dessutom har Duni Holding AB åtagit sig att på anmodan av de medverkande emissionsinstituten sälja ytterligare högst 4 200 000 aktier, motsvarande cirka 9 procent av aktierna i bolaget, för att täcka eventuell övertilldelning av aktier. Utnyttjas övertilldelningsoptionen fullt ut omfattar Erbjudandet 32 400 000 aktier, motsvarande cirka 69 procent av aktierna i bolaget. Härutöver förbehåller sig Duni Holding AB rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst 5 600 000 aktier.

Vid full anslutning till Erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer värdet av Erbjudandet att uppgå till 1 620 – 1 814 MSEK vilket motsvarar ett värde på utestående aktier i bolaget om 2 350 - 2 632 MSEK. Duni Holding AB kommer efter börsintroduktionen att äga cirka 31% av aktiekapitalet och rösterna, om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut och rätten att utöka antalet aktier i Erbjudandet inte utnyttjas.

Institutionella investerare i och utanför Sverige samt allmänheten i Sverige erbjuds möjlighet att förvärva aktier i Erbjudandet. Priset per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 50-56 SEK. Försäljningspriset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 56 SEK. Courtage utgår ej.

ABG Sundal Collier och SEB Enskilda är bolagets och huvudägarens rådgivare ”joint Lead managers och book runners” avseende börsintroduktionen. Handelsbanken är ”co-lead manager”.

Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på Dunis hemsida, www.duni.com, samt på www.seb.se, www.handelsbanken.se eller www.avanza.se. Tryckta prospekt kan även erhållas från Dunis huvudkontor samt från SEBs och Handelsbankens kontor i Sverige (där även anmälningssedlar tillhandahålls).


Preliminär tidplan

Offentliggörande av prospekt: 29 oktober 2007

Anmälningsperiod för allmänheten: 30 oktober – 12 november 2007

Anbudsperiod för institutionella investerare: till och med 13 november 2007

Första handelsdag: 14 november 2007


För mer information se även Dunis hemsida www.duni.com
Telefon 040 10 62 00
Telefax 040 39 66 30

Duni AB (publ) med säte i Malmö
Organisationsnummer: 556536-7488


Detta pressmeddelande och dess innehåll är inte avsett för offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt i USA (inklusive territorier och besittningar, samtliga delstater och District of Columbia). Pressmeddelandet utgör inte till någon del ett erbjudande eller uppmaning att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De aktier som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). De aktier som omnämns i pressmeddelandet får inte erbjudas eller överlåtas i USA utöver i enlighet med ett undantag från registreringskraven som framgår av Securities Act. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Erbjudande riktas inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospekt eller anmälningssedel avseende något erbjudande får inte distribueras i, eller till, något land där distribution eller erbjudande kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Downloads