Duni Group vidtar åtgärder för att minska PFAS i matförpackningar

7 May 2024
I en tid då medvetenheten kring PFAS-kemikalier och deras påverkan växer, har Duni Group vidtagit åtgärder för att minska det egna avtrycket på omvärlden och samtidigt driva branschen mot en mer hållbar framtid.

Under 2023 tog Duni Group beslutet att avsluta produktionen av förpackningar med tillsatt PFAS. Nu tillkännager Duni Group att man också, i samarbete med utvalda partners, kan erbjuda ett omfattande sortiment av förpackningslösningar utan tillsatt PFAS till sina kunder. Dessutom har Duni Group gått med i den ideella organisationen ChemSecs anti-PFAS-rörelse för att främja utbyte av giftiga kemikalier mot mer hållbara alternativ. Med dessa åtgärder strävar Duni Group efter att minska användningen av PFAS och bidra till en mer hållbar förpackningsindustri. Vi tog tillfället i akt att intervjua Tomasz Doweyko, R&D Strategy and Innovation Manager, Food Packaging Solutions hos Duni Group, för att få en djupare förståelse för dessa initiativ.

Vad ligger bakom dessa initiativ?

Användningen av PFAS inom livsmedelsförpackningsindustrin har tidigare varit ett sätt att förhindra vätska och fett från att tränga igenom förpackningen och därigenom minska plastanvändningen. Men med framväxten av mer hållbara alternativ vill vi påskynda övergången till dessa. För att tydliggöra vårt engagemang beslutade vi förra året att avsluta produktionen av förpackningar med tillsatt PFAS. I stället har vi satsat på nya innovativa lösningar i samarbete med utvalda partners. Detta initiativ innebär att vi nu kan erbjuda ett brett sortiment av förpackningslösningar utan tillsatt PFAS till våra kunder.

Som ytterligare åtgärd har vi valt att gå med i den internationella organisationen ChemSecs anti-PFAS-rörelse för att minska användningen av skadliga kemikalier och främja mer hållbara alternativ. Genom vårt deltagande stärker vi vår ambition att bidra till utvecklingen av en mer hållbar förpackningsindustri.

Besluten grundar sig delvis på den ökande medvetenheten om de potentiella riskerna som dessa kemikalier medför, men också som ett led i vår fortsatta strävan att driva vår egen hållbarhetsagenda, säger Tomasz.

Varför använder ni termen ”No added PFAS” i stället för ”PFAS-free”?

Det finns en viktig nyansskillnad tycker vi. "PFAS-free" kan vara vilseledande eftersom PFAS-kemikalier i princip finns överallt i vår omgivning - i luften, i marken och i våra kroppar. Det är därför i praktiken omöjligt att helt eliminera förekomsten av PFAS. Vi använder termen ”No added PFAS” för att tydligt kommunicera att vi aktivt har valt att inte längre utveckla eller producera produkter med tillsatt PFAS. Trots att vi inte aktivt tillsätter PFAS kan det fortfarande finnas spår av dessa kemikalier från andra källor. Genom att vara öppna och transparenta gentemot våra kunder om verkligheten, väljer vi att använda termen ”No added PFAS”. Vi vill samtidigt uppmuntra till en öppen dialog om hur vi kan minimera vår påverkan på vår omvärld och arbeta mot en mer hållbar framtid.

Hur ser du på Duni Groups roll i att öka medvetenheten kring PFAS och dess påverkan?

Genom att aktivt minska användningen av PFAS inom vår egen produktionskedja, samt genom vårt engagemang i ChemSecs anti-PFAS-rörelse, hoppas vi kunna öka medvetenheten kring PFAS och dess potentiella påverkan på hälsa och miljö. Vi vill inspirera andra att agera proaktivt för att minska användningen av PFAS och tillsammans arbeta mot en mer hållbar framtid.

Fakta om PFAS

Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) är en grupp kemikalier som innehåller flera olika föreningar. Det är inte en enskild kemikalie utan en familj av kemikalier som delar liknande kemiska egenskaper. Inom denna familj finns hundratals olika PFAS-föreningar, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden. PFAS inkluderar exempelvis ämnen som perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA), som är några av de mest kända och studerade föreningarna inom gruppen.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director