Samarbete en avgörande framgångsfaktor

30 Jun 2022
I takt med att kunder och konsumenter får nya behov och ändrar sina beteenden måste vi hitta nya arbetssätt. Samarbeten internt och med företag som erbjuder nya lösningar blir avgörande.

Vår drivkraft, nya behov, nya lagar och regler, men även förändrade konsumentbeteenden driver utvecklingen mot miljöinriktade val och cirkulära modeller. Redan nu kommer nystartade företag med nya affärsmodeller och, ofta, digitala lösningar, som möjliggör en ökad cirkuläritet inom våra kundsegment.

Marknaden förändras snabbt och det är inte självklart att flergångsartiklar är bättre än engångsartiklar. Sannolikt kommer de att komplettera varandra när det gäller krav kring material och praktiska förutsättningar för att säkra cirkuläritet.

”Vi menar att det i framtiden inte handlar om antingen eller – utan både och”, säger Johan Mårtensson, Business Development & Innovation Manager. ”När målet är att leverera det mest miljösmarta systemet krävs det olika lösningar för olika situationer. Och då handlar det inte längre bara om produkten eller materialen. Det viktiga blir samverkan mellan produkt och system för att kunna leverera en helhetslösning som förenklar för slutkunden”.

I ökande grad måste leverantörer till HoReCa-segmentet skapa totalterbjudanden som höjer kundvärdet, från inköp till användande och slutligen, “end-of-life-lösningar”. Vi måste vara öppen för nya idéer.

Stor satsning på spetskompetens

För att bli bran­schens håll­bar­hets­le­da­re, med mil­jös­mar­ta pro­duk­ter och tjäns­ter som löser våra kun­ders behov, be­hö­ver vi skapa fler sam­ar­be­ten med andra in­tres­sen­ter och driva mer “co-creation”. Där­för sat­sar vi nu ännu mer på att bygga vår in­no­va­tions­kom­pe­tens. Inom ramen för detta ser vi tre fo­kus­om­rå­den: ”in-house ex­plo­ra­tion hub”, ”new ven­tu­re hub” och ”in­no­va­tion re­a­di­ness”.

”Vår in­ter­na ’ex­plo­ra­tion hub’ ska iden­ti­fi­e­ra, testa och va­li­de­ra olika lös­ning­ar som lig­ger ut­an­för kärn­verk­sam­he­ten, men fort­fa­ran­de är rik­ta­de mot seg­men­tet HoReCa+. Det kan ex­em­pel­vis vara cir­ku­lä­ra af­färsmo­del­ler eller nya lös­ning­ar för hy­gi­enut­ma­ning­ar”, för­kla­rar Johan.

Tillsammans når vi våra mål

För att vi ska bli ett le­dan­de och kon­kur­rens­kraf­tigt, cir­ku­lärt håll­bar­hets­fö­re­tag 2030 kom­mer det att krä­vas nya part­ner­skap i vär­de­ked­jan. Vår ”new ven­tu­re hub” ska­par för­ut­sätt­ning­ar för sam­ar­be­ten, stra­te­gis­ka al­li­an­ser och in­ve­ste­ring­ar i startup-företag med in­tres­sant tek­no­lo­gi och nya – ofta di­gi­ta­la – lös­ning­ar och af­färsmo­del­ler. Detta pas­sar per­fekt in i FN:s glo­ba­la mål 17, ”Ge­nom­fö­ran­de och glo­balt part­ner­skap”.

”Tan­ken är inte att in­no­va­tions­av­del­ning­en ska stå för alla idéer”, säger Johan. ”I stäl­let ska vi ut­veck­la kun­ska­per och fär­dig­he­ter för att skapa en in­no­va­tions­kul­tur där det mesta hän­der ute i re­gi­o­ner­na. Då sker myc­ket av ut­veck­ling­en närm­re kun­der­na och med stör­re in­sik­ter om lo­ka­la behov”.

Nya spännande samarbeten

Redan under 2021 ini­ti­e­ra­de vi nya stra­te­gis­ka sam­ar­be­ten som ska driva håll­bar ut­veck­ling genom att sam­ar­be­ta med tre spän­nan­de startup-företag. Vi ingick ett sam­ar­bets­av­tal med svens­ka &Re­pe­at, som har en di­gi­tal platt­form för cir­ku­lä­ra en­gångs­pro­duk­ter, och in­ve­ste­ra­de i tyska Re­le­vo och spans­ka Bûme­rang, som båda ar­be­tar med lös­ning­ar för åter­an­vänd­ning av take-away-förpackningar.

”Det kan kanske verka konstigt att Duni Group med sin långa historia inom engångsartiklar nu även satsar på flergångsartiklar”, säger Johan. ”Men sanningen är att vi inte ser en cirkulär verklighet i svart och vitt. Vi menar att det kommer att krävas en mix av engångs- och flergångsartiklar, kanske i kombination med helt andra alternativ, för att erbjuda kunderna de mest miljösmarta lösningarna i en nära framtid”.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director