Så ser Duni Group på hållbarhet

24 May 2022
Vi har en samhällsutveckling där alla måste agera. Inom Duni Group strävar vi efter att driva förändringar i vår bransch mot ökad hållbarhet och cirkulära modeller.

Vi har en samhällsutveckling där alla måste agera. Inom Duni Group strävar vi efter att driva förändringar i vår bransch mot ökad hållbarhet och cirkulära modeller.

Det kan inte vara en överraskning för någon idag att kraven på hållbarhet ökar kraftigt i samhället. När World Economic Forum sammanfattade de globala riskerna 2021 blev ”misslyckade klimatåtgärder” den största risken i fråga om potentiella effekter och sannolikhet. Men det är inte klimatförändringarna i sig som är den största risken – de är redan ett faktum. Det är i stället vårt kollektiva misslyckande att begränsa deras effekter.

Eftersom det är en utmaning för hela samhället måste alla agera: lagstiftare, konsumenter, den akademiska världen och självklart företag. Och vi får inte glömma bort andra viktiga aspekter, som cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, resursanvändning eller motståndskraftiga samhällen. Det finns många andra områden som vi också måste ta hänsyn till när vi ska framtidssäkra vårt samhälle.

Intressenter med olika prioriteringar

Vi har ar­be­tat struk­tu­re­rat med håll­bar­het i många år. Under 2021 gick vi ige­nom våra am­bi­tio­ner och upp­da­te­ra­de vår stra­te­gi fram till 2030. Vi bör­ja­de med att för­sö­ka för­stå vilka för­vänt­ning­ar vik­ti­ga in­tres­sen­ter har på oss.

Det blev tyd­ligt att för­vänt­ning­ar­na va­ri­e­rar. Till ex­em­pel pri­o­ri­te­rar lag­stif­ta­re lös­ning­ar för att åter­an­vän­da pro­duk­ter medan våra kun­der ­pri­o­ri­te­rar mil­jös­mar­ta lös­ning­ar för livscy­kelns slut­ske­de. In­ve­ste­ra­re, å sin sida, fo­ku­se­rar på kom­mu­ni­ka­tion och kli­mat­för­änd­ring­ar.

En un­der­sök­ning med om­kring 125 av våra med­ar­be­ta­re visar hur vi ser på det in­ternt. Re­sul­ta­ten sam­man­fat­tas i en ma­te­ri­a­li­tets­ma­tris, som även stämts av med ex­ter­na nyc­kel­in­tres­sen­ter.

Tre strategiska initiativ

Ba­se­rat på denna ana­lys såg vi att de pri­o­ri­te­ra­de om­rå­de­na kunde sam­man­fat­tas i tre stra­te­gis­ka ini­ti­a­tiv som hjäl­per oss att bli bran­schens håll­bar­hets­le­da­re 2030:

  • becoming circular at scale (cirkulär i stor skala)
  • going net zero (nettonoll klimatutsläpp)
  • living the change (leva som vi lär)

Den upp­da­te­ra­de vä­sent­lig­hets­a­na­ly­sen visar att vi be­hö­ver finna lös­ning­ar på ”end-of-life”, fort­satt välja allt bätt­re ma­te­ri­al i pro­duk­ter­na, mins­ka vår kli­mat­på­ver­kan samt säkra tyd­lig och fak­ta­ba­se­rad mil­jö­kom­mu­ni­ka­tion. Allt detta lig­ger till grund för håll­bar­hets­i­ni­ti­a­ti­ven.

Vår vä­sent­lig­hets­a­na­lys är mer än ett re­ak­tivt verk­tyg för hur vi ska han­te­ra ris­ker. Det är en pro­ak­tiv start­punkt för hur vi som bolag ska skapa värde i fram­ti­den, med fokus på möj­lig­heter sna­ra­re än hot. Här un­der­lät­tar ett 2030-perspektiv, men det in­ne­bär också att olika frå­gors vä­sent­lig­het kom­mer att för­änd­ras över tid, vil­ket ska säkra vår fort­sat­ta re­le­vans.

Erik Lindroth
Håll­bar­hets­di­rek­tör

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director