Medarbetarna får strategin att flyga

1 Jul 2022
I linje med strategins offensiva mål har HR-​avdelningen bytt namn till People & Culture. Det speglar den transformation som företaget nu genomgår. Att utveckla medarbetare och ledare liksom företagets kultur är centrala initiativ för att vi ska bli ett ledande hållbarhetsföretag 2030.

Efter lanseringen i oktober 2021 implementeras nu strategin, tillsammans med ett tydligt högre syfte och en vision, i organisationen. Det är en omfattande transformation där hållbarhet kommer att bli vägledande i alla delar av verksamheten.

Genom den uppdaterade strategin blir vi ett syftes- och värderingsdrivet företag. För att vi ska leva i enlighet med vårt högre syfte är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet och tar ett tydligt ägarskap. Det gäller även koncernens nya värderingar, som arbetades fram av medarbetare korsfunktionellt. På så sätt speglar de våra medarbetares åsikter, vilket ger en extra kraft (läs mer på nästa sida).

Binder samman koncernen

Våra värderingar bidrar till att utveckla vår organisation, de tydliggör och förstärker vår företagskultur och skapar en gemenskap genom hela koncernen. Med våra värderingar visar vi vad vi står för och vad vi har för förväntningar på varandra, hur vi vill interagera internt men också externt med våra kunder, leverantörer och partners.

Integreringen av värderingarna kommer att ta tid och pågå kontinuerligt. För att underlätta detta arbete kommer alla enheter i organisationen att ha utbildade ambassadörer. Dessa kommer att vara ett internt stöd och driva utveckling tillsammans med medarbetare och chefer.

Kompetensutveckling stärker företaget

Strategins genomgående fokus på hållbarhet och cirkulära lösningar innebär att vi måste stärka kompetensen inom organisationen, så att medarbetarna ska känna sig trygga med att diskutera med kunder och andra intressenter och kunna argumentera för våra perspektiv.

I första hand handlar det om att kompetensutveckla våra medarbetare, men även om att rekrytera experter inom bland annat innovation och hållbarhet. Vi kommer i stor utsträckning att använda en modell där specialister inom organisationen utbildar andra medarbetare.

En populär arbetsgivare

Att vi kan rekrytera och behålla rätt kompetens är avgörande för att vi ska nå våra mål 2030. Strategin lägger en bra grund med en stark målbild kring vision, syfte och hur vi integrerar vår kultur.

Vi är mycket stolta över att vi redan är en populär arbetsgivare. Under 2021 valdes Duni Group till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare för andra året i rad och rankades även topp 10 av ekonomistudenter av organisationen Karriärföretagen

Mångfald bygger ett starkare företag 
Mång­fald och in­klu­de­ring är vik­ti­ga om­rå­den som vi nu kom­mer att pri­o­ri­te­ra ännu star­ka­re. Under 2021 star­ta­de vi där­för ett råd – ”di­ver­si­ty and in­clu­sion board” – som ska driva dessa frå­gor.

Med den nya stra­te­gin tas ett stort och vik­tigt steg. Pe­op­le & Cul­tu­re har en cen­tral roll i att skapa en kul­tur där vi möts kors­funk­tio­nellt i hög­pre­ste­ran­de grup­per för att bred­da vår kom­pe­tens. När med­ar­be­ta­re möts – och alla bi­drar med olika kom­pe­tens, bak­grund och per­son­lig­he­ter – kan vi för­bätt­ra vår ef­fek­ti­vi­tet och kre­a­ti­vi­tet ännu mer.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director