Från spisen hemma till industriell produktion

31 May 2022
För att vi ska nå våra ambitiösa hållbarhetsmål 2030 ska många delar falla på plats. Engagerade medarbetare och en innovationskultur är avgörande. Ett projekt i tyska Bramsche kring fossilfritt bindemedel är ett inspirerande föredöme.

För att vi ska nå våra ambitiösa hållbarhetsmål 2030 ska många delar falla på plats. Engagerade medarbetare och en innovationskultur är avgörande. Ett projekt i tyska Bramsche kring fossilfritt bindemedel är ett inspirerande föredöme.

Ibland lägger pusslet sig själv. Vi hade inte kunnat konstruera ett bättre case för att visa hur hållbarhet, innovationskultur, medarbetares engagemang och hur vi lever våra värderingar tillsammans kan uträtta storverk. Det handlar om hur Britta Hinnemann, processingenjör, och Maren Potthoff, laboratoriespecialist, vid konverteringsenheten i Bramsche i nordvästra Tyskland tog fram ett växtbaserat bindemedel till Dunicel®-sortimentets dukar och tabletter.

Började som en lek

Det hela bör­ja­de 2018 hemma i Brit­tas kök när hon gjor­de lim till­sam­mans med sina barn. Hon fick idén att ett lik­nan­de lim skul­le kunna an­vän­das för att er­sät­ta fos­sil­ba­se­ra­de bin­de­me­del i dukar. Och det skul­le kunna hjäl­pa Bram­sche att få till­ba­ka OK Compost-märkningen man blev av med 2015. ”Det var egent­li­gen inte mitt pro­jekt, men jag ville så gärna att vi skul­le ha ett ’grönt’ Du­ni­cel®”, säger hon. ”Så jag pra­ta­de med Maren om vi skul­le kunna göra ett miljö­smart bin­de­me­del av soc­ker och mjöl till våra pro­duk­ter”. Det hade inte sla­git henne innan, men Maren tänk­te att, ”det här skul­le kunna funka, det måste vi testa!”.

Provade olika växtbaserade lösningar

De in­led­de med små­ska­li­ga tes­ter hemma, men snart ko­ka­de de enor­ma mäng­der lim som de tog med till job­bet. Det var up­pen­bart att de be­höv­de öka ka­pa­ci­te­ten. De pra­ta­de med sin chef och fick köpa in en ko­ka­re till Bram­sches labb.

Mjöl och soc­ker fun­ge­ra­de. Men de ville för­enk­la re­cep­tet och när de fick veta att stär­kel­se är myc­ket van­ligt vid kar­tong­till­verk­ning blev det en ny vända till livs­me­dels­af­fä­ren. ”Vi köpte ris, majs och po­ta­tis”, be­rät­tar Maren. ”Det var myc­ket tes­tan­de innan vi be­stäm­de oss för mo­di­fi­e­rad po­ta­tis­s­tär­kel­se. Po­ta­tis in­ne­hål­ler dess­utom na­tur­li­ga fos­fa­ter som gör att lim­met tor­kar snab­ba­re”.

Startade topphemligt projekt

Efter att ha pre­sen­te­rat sina testre­sul­tat för fö­re­tags­led­ning­en fick de okej att star­ta ett topp­hem­ligt pro­jekt (BRIMA) för att ut­veck­la bin­de­med­let vi­da­re. Det var så hem­ligt att det ofta upp­stod kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner. ”När någon annan kom in i rum­met var vi tvung­na att byta sam­tal­säm­ne. De måste ha und­rat vad vi höll på med”, säger Maren.

Under 2020 in­ve­ste­ra­de pro­jek­tet i en ännu stör­re ko­ka­re och i dags­lä­get pla­ne­rar man att in­ve­ste­ra i yt­ter­li­ga­re en ko­ka­re för den in­dust­ri­el­la pro­duk­tio­nen. Brit­ta för­kla­rar: ”Det är vik­tigt att lim­met pro­du­ce­ras här i Bram­sche. Det är en bi­o­lo­gisk pro­dukt som är svår att lagra och vi vill ha kon­troll över in­gre­di­en­ser­na. Och ja, re­cep­tet ska fort­sät­ta att vara hem­ligt”.

Produkter lanserades i oktober

Det nya bin­de­med­let kom­mer att an­vän­das med tis­sue från kon­cer­nens pap­pers­bruk Skåpa­fors och andra in­gre­di­en­ser för att till­ver­ka det nya ma­te­ri­a­let Bio Du­ni­cel®.

Vis­ser­li­gen pa­u­sa­des pro­jek­tet pe­ri­od­vis under pan­de­min, men re­sul­ta­tet av ­Brit­ta och Ma­rens ar­be­te – dukar av Bio Du­ni­cel® – lan­se­ra­des den 1 ok­to­ber 2021. ”Vi har verk­li­gen sett fram emot att se det på mark­na­den. Det har varit ett fan­tas­tiskt spän­nan­de ut­veck­lings­pro­jekt”, av­slu­tar Brit­ta.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director