Den viktiga vägen bort från fossil plast

31 May 2022
Plast är ett fantastiskt material. Och det är kanske det som är problemet. Plast fungerar extremt bra i en oändlig mängd användningsområden. Men nu måste vi gå över till miljösmarta, fossilfria alternativ.

Plast är ett fantastiskt material. Och det är kanske det som är problemet. Plast fungerar extremt bra i en oändlig mängd användningsområden. Men nu måste vi gå över till miljösmarta, fossilfria alternativ.

Plast har många fördelar som material – enkel att producera, anpassa och använda. Sedan 1990 har tillverkningen i världen mer än tredubblats och 2019 producerades globalt 368 miljoner ton. Redan 1989 gick plast volymmässigt om stålproduktion och beräknas enligt en prognos nå 34 miljarder ton 2050 (University of Georgia, 2017).

Men enligt en uppskattning tillverkas 99 procent av all plast av fossila råmaterial. Greenpeace uppskattar dessutom att 12 miljoner ton plast hamnar i haven varje år och ovanpå det har vi det ökande problemet med mikroplaster som sprids i ekologiska system.

Även om plast är svår att ersätta, exempelvis i vissa medicintekniska tillämpningar, är det uppenbart att vi ur ett miljöperspektiv måste minska användningen och få in återstående plast i en cirkulär modell.

EU:s plastdirektiv bara starten

Det kan verka mot­sä­gel­se­fullt att vi som till­ver­ka­re av en­gångsar­tik­lar hel­hjär­tat stäl­ler oss bakom EU:s en­gångs­plast­di­rek­tiv (SUPD) som för­bju­der an­vänd­ning­en av en­gångsar­tik­lar av plast (se fak­taru­ta). Men det gör vi. Och det är något som vi kän­ner starkt för.

”För att mins­ka miljö- och kli­mat­på­ver­kan måste vi lämna fos­si­la re­sur­ser där de hör hemma – i mar­ken”, säger To­masz Do­wey­ko, Mar­ke­ting Director för va­ru­mär­ket Bi­o­Pak. ”EU och nya lagar kom­mer att ha enorm in­ver­kan på vår bransch i fram­ti­den. SUPD är bara star­ten. Så det gäl­ler för fö­re­tag att ak­tivt hålla sig upp­da­te­ra­de samt sam­ar­be­ta och kom­mu­ni­ce­ra med sina in­tres­sen­ter”.

Systematiskt sökande efter miljösmarta alternativ

En up­pen­bar följd­frå­ga är, vad gör vi då för att mins­ka vår egen an­vänd­ning av jung­fru­lig fos­sil plast?

Redan innan SUPD hade vi under flera år fasat ut fos­sil­ba­se­ra­de pro­duk­ter ur vårt sor­ti­ment, vil­ket nu in­ten­si­fie­ras med den nya stra­te­gin.

”Vår vi­sion är att leda bran­schen mot cir­ku­lä­ra lös­ning­ar och net­to­noll ut­släpp och vi vill vara en po­si­tiv fö­re­bild”, säger To­masz. ”Vi ar­be­tar för att mins­ka vår plast­an­vänd­ning ge­ne­rellt, med spe­ci­ellt fokus på jung­fru­lig fos­sil plast. Vi har en noll­vi­sion till 2030 och just nu kart­läg­ger vi hur myc­ket fos­sil plast vi har i sor­ti­men­tet. Målet är att er­sät­ta den med pap­per och fiber där det är möj­ligt. Här har vi en stor möj­lig­het att växa. När vi måste ha plast, ex­em­pel­vis vid mat­kon­takt, ska vi an­vän­da bi­oplast eller åter­vun­nen plast”.

Flera positiva initiativ under 2021

Redan under 2021 in­för­de vi pap­pers­ba­se­ra­de, fos­sil­fi­ra yt­ter­för­pack­ning­ar för vissa pro­duk­ter. I vår egen pro­duk­tion har vi er­satt la­tex­bin­de­me­del med fos­sil­fria bin­de­me­del i dukar och ser­vet­ter (läs mer på si­dor­na 26–27). Vi har även er­satt plast­be­stick med pro­duk­ter av trä och pap­per.

”I ett lite stör­re per­spek­tiv hand­lar håll­bar­het om att blic­ka fram­åt och se vart vi vill, men också om att bi­be­hål­la livs­kva­li­tet och väl­må­en­de på kort och lång sikt. Det kny­ter sam­man so­ci­al och eko­lo­gisk håll­bar­het. Vi vill göra vad vi kan för att män­ni­skor, både i dag och i fram­ti­den, ska kunna träf­fas och må bra kring mat och dryck”, av­slu­tar To­masz.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director