DELÅRSRAPPORT FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 31 MARS 2018

20 Apr 2018
Resultat i nivå med föregående år trots höga massapriser

Resultat i nivå med föregående år trots höga massapriser

1 Januari - 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 080 (1 004) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,4 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,22 (1,22) SEK.
  • Underliggande tillväxt i alla affärsområden.
  • Massapriser på rekordnivåer pressar bruttomarginalen inom affärsområde Table Top och Consumer.
  • Prisökningskompensation, en central aktivitet i kvartalet.
  • Förvärv av Biopac UK Ltd, som från och med februari konsolideras inom affärsområde Meal Service.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
jan-mar
2018
3 mån
jan-mar
2017
12 mån
apr-mar
2017/2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning 1 080 1 004 4 517 4 441
Operativt resultat 1) 90 89 492 491
Operativ rörelsemarginal 1) 8,4 % 8,9 % 10,9 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster 78 78 439 439
Resultat efter skatt 59 58 334 334

VD’s kommentar

”Försäljningen i årets första kvartal uppgick till 1 080 (1 004) MSEK. Drygt två procentenheter av ökningen kan hänföras till förvärven av Sharp Serviettes i Nya Zeeland, som genomfördes under det andra kvartalet 2017, samt av Biopac i Storbritannien som genomfördes i år. Mer än tre procentenheter utgjordes av en positiv valutaeffekt. Den underliggande organiska, valutakorrigerade tillväxten, var med andra ord ungefär två procent i kvartalet trots några färre försäljningsdagar.

Operativt resultat uppgick till 90 (89) MSEK. Resultatet påverkades negativt av de rekordhöga massapriserna. Redan aviserade prishöjningar för att kompensera denna ökade kostnad kommer att få genomslag i huvudsak under kvartal två. Resultatet i kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter.

Under kvartalet har massapriserna fortsatt att stiga. Vi följer utvecklingen noga och utvärderar löpande behovet av eventuellt ytterligare prisjusteringar.

Nettoskulden är vid utgången av kvartalet 987 (887) MSEK. Eftersom Dunis nettoskuld i huvudsak är upptagen i utländsk valuta påverkas det konsoliderade beloppet av den svaga svenska kronan.

I affärsområde Table Top uppgick nettoomsättningen till 534 (511) MSEK och det operativa resultatet blev 62 (64) MSEK. Försäljningen har visat tillväxt på alla väsentliga marknader förutom Norden. Tillväxten drivs av Dunis premiumservetter som fortsätter att utvecklas positivt. Det något försämrade resultatet förklaras främst av de höga priserna på pappersmassa. Under kvartalet har Table Top påbörjat en lansering av ett nytt marknadsföringskoncept för servettsortimentet som underlättar för kunden att välja produkter för olika tillfällen.

Affärsområde Meal Service ökade försäljningen till 178 (162) MSEK och det operativa resultatet till 6 (2) MSEK. Den relativt höga tillväxten drivs dels av förvärvet av Biopac i Storbritannien samt av tillväxten i Dunis miljöprofilerade sortiment ecoecho®. Resultatförbättringen mot föregående år kommer från försäljningsökningen men har även påverkats positivt av förbättrade inköpsvillkor.

Affärsområde Consumer ökade försäljningen till 265 (247) MSEK samt resultatet till 18 (16) MSEK. Perioden påverkades positivt av en framgångsrik kampanj i Tyskland.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 81 (70) MSEK medan resultatet minskade till 4 (7) MSEK. Den ökade försäljningen kommer främst från förvärven i Nya Zeeland och Thailand. Affärsområdet har genomfört flera marknadsinvesteringar och organisationsförstärkningar för en stärkt organisk tillväxt. Dessa investeringar är förklaringen till det lägre operativa resultatet under kvartalet.

Totalt sett ett stabilt resultat med viss tillväxt, som påverkas kraftigt negativt av de höga råvarupriserna men också positivt av valutaeffekter”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ) Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00
www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 klockan 07.45 CET.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director