DELÅRSRAPPORT FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

13 Jul 2018
Kraftigt stigande massapriser pressar marginalen

1 april - 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 197 (1 101) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 1,9 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,54) SEK.
  • Tidigare aviserade prisökningar under implementation och nya prisökningar är beslutade för att kompensera den stora uppgången i råmaterial- och energikostnader.

1 januari - 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 277 (2 106) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,61 (2,75) SEK.
  • Fortsatt signifikant ökning av massapriset, som ökat 15-20 % sedan årsskiftet.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
apr-jun
2018
3 mån
apr-jun
2017
6 mån
jan-jun
2018
6 mån
jan-jun
2017
12 mån
jul-jun
2017/2018
12 mån
jan-dec
2017
Nettoomsättning 1 197 1 101 2 277 2 106 4 613 4 441
Operativt resultat 1) 96 110 186 199 479 491
Operativ rörelsemarginal 1) 8,0 % 10,0 % 8,2 % 9,4 % 10,4 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster 87 98 165 176 428 439
Resultat efter skatt 66 73 125 132 327 334


VD’s kommentar

”Nettoomsättningen som uppgick till 1 197 (1 101) MSEK fortsatte i kvartalet att utvecklas positivt och vi ser en försäljningsökning i både Table Top och i Meal Service. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,0 %. Om vi även justerar för förvärv uppgick den underliggande organiska tillväxten till 1,9 % i kvartalet.

Det operativa resultatet på 96 (110) MSEK påverkades kraftigt negativt av fortsatt stigande råvarupriser. Massapriset har de senaste nio månaderna ökat lika mycket som de föregående nio åren. Det medför en betydande risk för fortsatt marginalpress även under det andra halvåret. Vi har därför nyligen tagit beslut om att genomföra ytterligare en prishöjning som med nuvarande massaprisnivåer kommer att kompenseras för fullt ut under det första kvartalet 2019.

Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 1 220 (1 109) MSEK. Skulden påverkades negativt av förvärvet av Biopac i Storbritannien under februari men främst av den svaga svenska kronan.

I affärsområde Table Top uppgick omsättningen till 645 (605) MSEK och det operativa resultatet till 87 (95) MSEK. Den totala valutakursrensade tillväxten uppgick till 1,5 % med tillväxt i flertalet marknader. Ett undantag var dock den viktiga marknaden Tyskland där försäljningen backade något. En marknadssatsning på premiumduken Evolin® bidrog positivt till tillväxten i kvartalet. Det försämrade operativa resultatet förklaras av de rekordhöga och fortsatt stigande massapriserna.

Affärsområde Meal Service ökade försäljningen från 194 till 231 MSEK i kvartalet. Denna kraftiga försäljningsökning utgörs till stora delar av förvärvet av Biopac samt av växelkurseffekter. Rensat för dessa effekter ser vi fortsatt en underliggande tillväxt på cirka 6 %. Det innebär att affärsområdet lyckats ställa om från den lägre försäljningen av plastbaserade artiklar till vårt snabbväxande ecoecho®-sortiment. Den nu kraftigt stigande efterfrågan på miljöanpassade material sätter press på varuförsörjningen. Det operativa resultatet på 14 (15) MSEK har därför påverkats negativt av insatser för att säkra Dunis försörjning av dessa material.

Nettoomsättningen till våra detaljhandelskunder i affärsområde Consumer uppgick till 221 (211) MSEK i kvartalet. Affärsområdet uppvisar en tillväxt på nästan alla marknader. Ett tapp från en stor avtalskund drar dock ner den valutajusterade totaltillväxten i kvartalet till 0 %. Consumer, såväl som Meal Service, påverkas av den tilltagande debatten kring miljökonsekvenserna av plast. Affärsområdena har därför i kvartalet samarbetat för att produktmässigt kunna erbjuda alternativ till plastbaserade artiklar. Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till -9 (-6) MSEK och påverkades negativt av de höga massapriserna.

Slutligen till affärsområde New Markets där omsättningen ökade till 79 (78) MSEK under kvartalet. Det operativa resultatet uppgick till 3 (5) MSEK. I Singapore har en större strukturförändring genomförts med byte av affärssystem samt flytt av kontor och lager. Detta skifte har kortsiktigt påverkat både försäljning och marginal negativt. Vårt största bolag i Asien, Terinex Siam i Thailand, fortsätter att uppvisa mycket goda tillväxtsiffror.

Totalt sett ännu ett kvartal där Duni uppvisar en viss tillväxt men marginalen pressas av de fortsatt kraftigt ökande massapriserna. Tiden det tar att genomföra prishöjningar kommer att pressa marginalerna även under andra halvåret”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director