Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 september 2018

18 Oct 2018
Ökade massapriser fortsätter pressa marginalen – åtgärdsprogam initierat

1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 190 (1 082) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7 %. Organisk tillväxt för kvartalet uppgick till 0,8 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,39 (1,68) SEK.
 • Prisökningar för att kompensera de stigande råmaterialpriserna har implementerats och ytterligare prisökningar har initierats.

1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 467 (3 188) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,7 %.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 (4,44) SEK.
 • Ökningen av massapriset har fortsatt under tredje kvartalet, en ökning på över 40 % i euro, de senaste 12 månaderna.

Händelser efter periodens slut

 • Den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av aktierna i BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland.
 • Duni lanserar ett effektiviseringsprogram för indirekta kostnader som leder till omstruktureringskostnader i det fjärde kvartalet på cirka 30 MSEK. Fullt genomfört program beräknas ge en årlig besparing på cirka 30 MSEK.

NYCKELTAL

MSEK 3 mån
jul-sep
2018
3 mån
jul-sep
2017
9 mån
jan-sep
2018
9 mån
jan-sep
2017
12 mån
okt-sep
2017/2018
12 mån
jan-dec 2017
Nettoomsättning 1 190 1 082 3 467 3 188 4 721 4 441
Operativt resultat 1) 107 123 293 322 463 491
Operativ rörelsemarginal 1) 9,0 % 11,4 % 8,5 % 10,1 % 9,8 % 11,1 %
Resultat efter finansiella poster 90 108 254 284 409 439
Resultat efter skatt 66 80 191 212 313 334

1) För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 27-28.

VD’s kommentar

”Nettoomsättningen ökade med 10 % från 1 082 till 1 190 MSEK i det tredje kvartalet. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,7 % och den organiska tillväxten uppgick till 0,8 %. Det operativa resultatet uppgick till 107 (123) MSEK. Resultatförsämringen förklaras av fortsatt ökade massapriser i kvartalet. Massapriset har haft en uppgång på över 40 % under de senaste tolv månaderna.

Affärsområdena Table Top och Consumer har båda påverkats negativt av de höga massapriserna i perioden. För New Markets har kostnader relaterade till en omstrukturering av verksamheten i Singapore haft en inverkan på resultatet. I affärsområdet Meal Service ökade både tillväxten och det operativa resultatet i kvartalet, drivet av en fortsatt mycket god utveckling av ecoecho®-sortimentet.

Program för att stärka marginalen

För att förbättra resultatet, samt frigöra resurser till att investera i en förbättrad kundupplevelse, genomförs nu tre större marginalförbättrande initiativ:

 1. Före sommaren aviserades om ytterligare en prishöjning som kommer att få effekt under det första kvartalet 2019.
 2. Vi initierar nu ett effektiviseringsprogram för de indirekta kostnaderna. Programmet kommer bland annat innebära personalminskningar, som en följd av detta även omstruktureringskostnader på cirka 30 MSEK vilka i huvudsak beräknas påverka det fjärde kvartalet 2018. Årsbesparingarna relaterat till programmet, när det är fullt genomfört under andra halvåret 2019, beräknas uppgå till cirka 30 MSEK.
 3. Vi har påbörjat en större optimering av logistikflödet som kommer att ge signifikanta och positiva effekter under 2019 och 2020, både för kostnader och för miljön.

En ny strategi mot ett mer kundinriktat och hållbart Duni

Målsättningen med Dunis nya strategi är att bli ett mer kundorienterat och hållbart företag. Det innebär bland annat att Duni kommer att öka investeringarna i digitala kundupplevelser, ekologisk produktutveckling samt ett mer kundanpassat erbjudande. Därtill kommer vi även att fortsätta sträva efter både organisk och förvärvad tillväxt i Asien och Oceanien.

Förvärv av snabbväxande förpackningsbolag med fokus på hållbarhet

Per den 15 oktober förvärvade Duni 75 % av bolaget BioPak Pty Ltd, i Australien och Nya Zealand. Bolaget omsätter cirka 385 MSEK och är en snabbväxande marknadsledare inom hållbara engångsförpackningar och har haft en årlig historisk tillväxttakt på över 20 %. Förvärvet av BioPak är i linje med vår strategi då det både stärker oss inom det prioriterade produktområdet hållbara förpackningar och i tillväxtregionen Asien och Oceanien.

Ser vi framåt kommer Duni även i kvartal fyra att påverkas negativt av det höga massapriset då våra aviserade prishöjningar börjar få effekt först under det första kvartalet 2019.”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 MalmöTelefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 klockan 07.45 CET.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director