Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2017

20 Oct 2017
Något lägre tillväxttakt, fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

Något lägre tillväxttakt, fortsatt höga kostnader för insatsmaterial

1 juli – 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 082 (1 064) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,0 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 (1,99) SEK.
  • Fortsatt tillväxt inom affärsområde Table Top.
  • Affärsområde Meal Service påverkat av höga råmaterialkostnader.

1 januari – 30 september

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 188 (3 037) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,5 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,44 (4,68) SEK.
  • Investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland.
  • Förvärv av Sharp Serviettes på Nya Zeeland.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
juli-september
2017
3 mån
juli- september
2016
9 mån
januari- september
2017
9 mån
januari- september
2016
12 mån
oktober-september

2016/2017

12 mån
januari-december

2016

Nettoomsättning 1 082 1 064 3 188 3 037 4 422 4 271
Operativt resultat 1) 123 136 322 331 493 502
Operativ rörelsemarginal 1) 11,4 % 12,8 % 10,1 % 10,9 % 11,5 % 11,8 %
Resultat efter finansiella poster 108 126 284 293 432 441
Resultat efter skatt 80 94 212 220 326 334

1) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat”.

VD’s kommentar

”Omsättningen i kvartalet ökade med 2 % i förhållande till föregående år med fortsatt god utveckling i affärsområde Table Top. Tillväxten i affärsområde Meal Service och New Markets nådde dock inte upp till samma nivå som i tidigare kvartal.

Nettoomsättningen uppgick till 1 082 (1 064) MSEK och det operativa resultatet minskade till 123 (136) MSEK. Resultatnedgången förklaras främst av fortsatt höga råmaterialpriser, vilka ännu inte fullt ut kompenserats med prishöjningar. Kvartalets bruttomarginal försvagades därför med 1,5 procentenheter i förhållande till föregående år. Nettoskulden uppgick i utgången av kvartalet till 1 032 (982) MSEK.

Produktionsenheterna levererade ett stabilt kvartal utan betydande avvikelser och vi går nu in i en högsäsong med något bättre lagernivåer och leveransberedskap än föregående år.

Affärsområde Table Top uppnådde en nettoomsättning på 581 (579) MSEK med ett operativt resultat på 96 (97) MSEK. Den viktiga Tysklands-marknaden fortsätter att utvecklas väl och den positiva trenden har varit tydlig sedan hösten 2016. Samtidigt ser vi i kvartalet en något svagare efterfrågan på andra centraleuropeiska marknader.

Affärsområde Meal Service har sedan flera år haft en genomsnittlig årstillväxt på runt 8 % där tillväxten drivits av säljinvesteringar och löpande förbättringar av kunderbjudandet. I kvartalet uppgick tillväxten till 1,5 % vilket i kombination med en lägre bruttomarginal reducerade det operativa resultatet till 7 (13) MSEK. Kvartalet påverkades negativt av en lägre försäljning av standardprodukter där priskonkurrensen tilltagit. Samtidigt är affärsområdet inne i en intensiv produktförnyelsefas där dessa standardprodukter skiftas ut till förmån för ett mer miljöanpassat sortiment. De aviserade prishöjningarna kommer att vara fullt implementerade under kvartal fyra.

Affärsområde Consumer minskade sin omsättning till 235 (247) MSEK. Försäljningen påverkades av mindre kundtapp men också av fasningseffekter i leveransflödet i jämförelse med föregående år. Det operativa resultatet minskade till 14 (18) MSEK, avvikelsen är helt relaterad till lägre volym, negativa valutarörelser kopplat till det brittiska pundet samt av tillfälligt högre logistikkostnader.

Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 78 (59) MSEK. Verksamheterna i Asien visar genomgående en tillfredställande tillväxt samtidigt som våra distributionsmarknader gör ett försäljningsmässigt svagare kvartal. Det operativa resultatet minskade till 5 (7) MSEK. Resultatet har belastats av kostnader relaterade till satsningar och organisationsförstärkningar på flera marknader samt ett resultatmässigt svagare kvartal i Ryssland och Singapore.

Efter fem år som VD är det nu dags att ta farväl. Det har varit en intensiv, spännande och oerhört rolig tid som jag kommer att minnas livet ut. Det är nu med varm hand jag lämnar över VD-skapet till Johan Sundelin. Jag har en stark tilltro till att Duni med sina engagerade medarbetare och med Johan vid rodret har alla förutsättningar till en fortsatt bra utveckling.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla aktieägare, styrelsen och Dunis alla medarbetare för den support, energi och engagemang ni skänkt under de gångna åren. Stort lycka till med framtidens alla möjligheter!”, säger Thomas Gustafsson, avgående VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

 

Duni är en ledande leverantör av innovativa dukningskoncept och förpackningslösningar.

Vårt varumärke bygger på åsikten att varje måltid utgör ett gyllene tillfälle för människor att uppleva trevlig samvaro. Därför har vi satsat på att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter.

Våra produkter finns på över 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Vi har ungefär 2 300 anställda i 23 länder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director