Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

3 May 2016
Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2016 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie.

Duni AB:s årsstämma den 3 maj 2016 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 6 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter. Anders Bülow hade avböjt omval. Johan Andersson valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Årsstämman valde Magnus Yngen till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 1 675 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 535 000 kronor till styrelseordförande och med 285 000 kronor vardera till övriga fyra stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 115 000 kronor, övriga ledamöter 54 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 60 000 kronor, övriga ledamöter 27 500 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2016.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Magnus Yngen och Johan Andersson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director