Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2016

21 Apr 2016
Valuta- och kalendereffekter påverkar resultatet

1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 959 (985) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 1,6 %.
  • Affärsområde Meal Service ökar tillväxttakten medan Table Top och Consumer har en svag utveckling i Centraleuropa.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,16 (1,50) SEK.

Nyckeltal 1)

MSEK3 mån
januari-
mars

2016

3 mån
januari-
mars

2015

12 mån
april-
mars

2015/2016

12 mån
januari-
december

2015

Nettoomsättning9599854 1744 200
Operativt resultat 2)87107507528
Operativ rörelsemarginal 2)9,0 %10,9 %12,1 %12,6 %
Resultat efter finansiella poster 7495438459
Resultat efter skatt 5470330346

1) För kvarvarande verksamheter.

2) För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Kvartalets försäljning minskar i relation till föregående år och huvuddelen av avvikelsen förklaras av en ofördelaktig kalendereffekt, negativa valutaeffekter samt en lägre försäljning inom affärsområde Consumer. Försäljningen i övriga affärsområden är i paritet med eller högre än föregående år. I jämförelse med första kvartalet 2015 påverkas resultatet negativt av en underabsorption i våra fabriker bland annat beroende på den pågående kapacitetsinvesteringen i pappersbruket som medfört ett par dagars extra stillestånd. Periodens försäljning uppgår till 959 (985) MSEK och det operativa resultatet minskar till 87 (107) MSEK.

Affärsområde Table Top minskar försäljningen i kvartalet med 1,9 %. Beaktat kalendereffekt och den något starkare svenska kronan uppgår intäkten till samma nivå som föregående år. Den starka försäljningstrenden i södra och östra Europa håller i sig samtidigt som vi ser en något lägre försäljning av dukprodukter i Centraleuropa. Försäljningsintäkten minskar i kvartalet till 503 (513) MSEK och det operativa resultatet till 60 (78) MSEK.

Affärsområde Meal Service fortsätter växa starkare än marknaden, högst relativ tillväxt ser vi nu i Centraleuropa och då framförallt i Tyskland. Fortsatta satsningar på kundspecifika och miljöanpassade produktlösningar ligger som grund för affärsområdets utveckling. Försäljningsintäkten för kvartalet uppgår till 148 (136) MSEK och det operativa resultatet till 3 (2) MSEK.

I affärsområde Consumer påverkas kvartalet negativt av de större kontrakt som upphörde under 2015. Samtidigt har aktiviteten för att öka försäljningen i nya mer lönsamma kanaler ökat, vilket vi bedömer ger effekter under fortsättningen av året. Försäljningsintäkten uppgår till 248 (276) MSEK och det operativa resultatet till 19 (24) MSEK.

Affärsområde New Markets fortsätter att växa på samtliga marknader med undantag för Ryssland. Tillväxten på prioriterade marknader fortsätter att överstiga 10 % och intresset för Dunis produkter i Sydostasien, Mellanöstern och Sydamerika ökar. Kvartalets försäljningsintäkt uppgår till 47 (47) MSEK och det operativa resultatet till 4 (3) MSEK.

Efter en rad kvartal med resultatförbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppnås inte en sådan förbättring under kvartal 1, 2016. Trots det bör man ha i minnet att kvartalsresultatet är det näst starkaste första kvartalet sedan börsintroduktionen hösten 2007. En stor del av det försämrade resultatet förklaras av valutor samt kalendereffekter i produktion och försäljning vilket gör att vi är fortsatt övertygade om ett spännande och framgångsrikt 2016”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

Kontakta oss

Katja Margell
Investor Relations and Communications Director