Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2019

Regulatorisk 24 Apr 2019 07:45
Tillväxt och förbättrat operativt resultat

1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 264 (1 080) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 17 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 12,5 %.
  • Underliggande tillväxt i alla affärsområden utom i Consumer, den organiska tillväxten uppgick till 0,3 % medan den organiska proformatillväxten1) uppgick till 3,2 %.
  • Priset på massa sjunker något dock fortfarande märkbart högre än motsvarande period föregående år.
  • Kompenserande prisökningar genomförda under kvartalet.
  • Ökad konkurrens på volymaffärer och utmaningar i form av kapacitetsunderskott på logistikmarknaden.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,08 (1,22) SEK.
MSEK 3 mån 
jan-mar 
2019 
3 mån
jan-mar 
2018 
12 mån
apr-mar 
2018/2019 
12 mån 
jan-dec 
2018 
Nettoomsättning1 2641 0805 1114 927
Organisk tillväxt0,3 %2,2 %1,1 %1,5 %
Organisk proformatillväxt 1)3,2 %2,2 %2,7 %2,5 %
Operativt resultat 2,3)9390432430
Operativ rörelsemarginal 2,3)7,3 %8,4 %8,5 %8,7 %
Resultat efter finansiella poster 6778317328
Resultat efter skatt 5259243249

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.
3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1.


VD’s kommentar

Ökande tillväxttakt
”Försäljningsökningen på 17 % i kvartalet medför att Dunis omsättning nu har passerat 5 000 MSEK de senaste 12 månaderna. Om man räknar med den fina tillväxttakten på över 25 % i våra förvärvade bolag så blir den organiska proformatillväxten1) 3,2 % i kvartalet.

Vi ser en bred tillväxt på nästan alla geografiska marknader. När det gäller produktområden har vi fortsatt bra tillväxt inom premiumservetter samt en mycket stark tillväxt inom hållbara förpackningar. Produktområdet dukar fortsätter att utvecklas negativt.

Våra senaste förvärv, BioPak i Australien och Nya Zeeland samt Biopac i Storbritannien, har båda fortsatt att utvecklas positivt och bidrar till den totalt sett högre tillväxten i kvartalet.

Positiv effekt av marginalprogrammet
Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till 93 MSEK (90 MSEK). Flera delar av vårt pågående program för att stärka marginalen gav effekt redan i det första kvartalet:

1. Prishöjningar till följd av den höga nivån på massapriset har gradvis gett en positiv effekt i kvartalet. De är nu till största delen genomförda enligt plan.

2. Vårt effektiviseringsprogram för indirekta kostnader har, enligt plan, bidragit positivt till resultatet i kvartalet.

3. Kapacitetsbrist på distributionsmarknaden har medfört ökade distributionskostnader. Detta har medfört att vi i kvartalet inte ser någon positiv nettoeffekt av vårt initiativ att förbättra logistikflödet.

Höga men vikande massapriser
Massapriserna i det första kvartalet har varit 10 % högre än motsvarande kvartal förra året men har uppvisat en sakta vikande trend. Under det andra kvartalet kommer Dunis priskompensation mot marknaden vara fullt genomförda. Förutsatt stabila massapriser kommer det bidra positivt på resultatet under kvartal 2”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

1)Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö

Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 klockan 07.45 CET.