Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2014

Regulatorisk 25 apr 2014 08:00
Tillväxt och förbättrat resultat
1 januari – 31 mars 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 921 (852) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 5,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,09 (0,77) SEK.
  • Det operativa resultatet ökar med 24 % i fasta växelkurser.
  • Ny rapportering på segment; tre affärsområden har blivit fem.
Nyckeltal
MSEK3 mån
januari -mars
2014
3 mån
januari -mars
2013
12 mån
april -mars
2013/2014
12 mån
januari -december
2013
Nettoomsättning9218523 8723 803
Operativt resultat1) 7355404385
Operativ rörelsemarginal1) 7,9 %6,4 %10,4 %10,1 %
Resultat efter finansiella poster 6949371350
Resultat efter skatt 5136282267

1)        För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”I enlighet med tidigare kommunicerad information förändras segmentsrapporteringen inom Duni. Från och med det första kvartalet 2014 rapporteras verksamheten genom fem affärsområden; Table Top, Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services.  

Årets inledande kvartal följer trendmässigt avslutningen på föregående år, tillväxt i prioriterade affärsområden och förstärkt lönsamhet för Duni som helhet. Kvartalets nettoomsättning uppgår till 921 (852) MSEK och växer med 5,2 % i fasta växelkurser. Operativt resultat ökar till 73 (55) MSEK med en operativ rörelsemarginal på 7,9 % (6,4 %). Kassaflödet är fortsatt starkt och kvartalets relativt låga investeringar bidrar till att nettoskulden, vid periodens utgång, sjunker till 454 (608) MSEK.

Organisk tillväxt är ett av Dunis viktigaste mål och sedan mitten av föregående år växer vi inom prioriterade marknads- och produktsegment. Den europeiska totalmarknaden ökar inte i förhållande till föregående år vilket innebär att försäljningsökningen drivs av högre marknadsandelar.

Affärsområde Table Top; bordsdukningsprodukter till HoReCa-marknaden. Inom HoReCa-marknaden har kategorin fullservicerestauranger visat viss tillbakagång det senaste året. I kvartalet ökar affärsområdet sin nettoförsäljning till 477 (450) MSEK. Tillväxten i förhållande till föregående år, i fasta växelkurser, uppgår till 2,4 %. Operativt resultat uppgår till 64 (56) MSEK och rörelsemarginalen ökar till 13,3 % (12,4 %). En effektivare marknadsorganisation och flera framgångsrika produktinitiativ har genererat nya kundkontrakt. Därtill har vi bra utväxling på selektiva insatser på marknader i södra Europa samt inom det vi kallar för varumärkesprofilering för globala kunder.      

Affärsområde Meal Service; måltidsförpackningar till färsk färdigmat, catering och take-away. Marknaden för färdigmat och take-away visar en något starkare utveckling än HoReCa-marknaden i stort. Affärsområdet växer med 6,1 % i fasta växelkurser och försäljningen uppgår till 123 (114) MSEK. Sett över året är Meal Service lönsamt men generellt är kvartal ett och tre säsongsmässigt svagare än kvartal två och fyra. Det operativa resultatet uppgår till -1 (-3) MSEK. Efter en omstruktureringsperiod ser vi effekter av en dedikerad organisation och försäljningen till större kundgrupper ökar genom ett tydligare erbjudande. Dessutom ser vi successiva effekter av insatser inom inköp och produktinnovation vilket borgar för fortsatt god försäljningsutveckling under året.

Affärsområde Consumer; konsumentprodukter till detaljhandeln. Försäljningen ökar med 7,5 % i förhållande till föregående år, mätt i fasta växelkurser. Sedan slutet av 2012, och under 2013 har flera större kundkontrakt vunnits samtidigt som konceptet Designs for Duni® bidrar till en starkare utveckling för premiumprodukterna. Försäljningen uppgår till 157 (140) MSEK. Operativt resultat når 6 (-2) MSEK med en rörelsemarginal på 3,6 % (-1,6 %).

Affärsområde New Markets; Dunis marknader utanför Europa. Affärsområdet ansvarar bland annat för Duni i Singapore och Duni i Ryssland men även exportförsäljningen till Sydamerika, Mellanöstern och Australien. Exportförsäljningen drivs i huvudsak genom lokala agenter men på huvuddelen av marknaderna stödjer Duni den lokala verksamheten med egen säljpersonal. Försäljningen uppgår till 43 (21) MSEK med ett operativt resultat på -3 (0) MSEK. Kvartalets lönsamhet påverkas i huvudsak av negativ valutautveckling i Ryssland.                

Affärsområde Materials & Services; hygienförsäljning samt tissueförsäljning till externa kunder. Huvuddelen av affärsområdets intäkter genereras från den externa hygienförsäljningen, det vill säga från den verksamhet som Duni beslutat att avveckla efter det första kvartalet 2015. Försäljningen uppgår till 120 (127) MSEK och det operativa resultatet till 7 (3) MSEK. Under 2014 kommer affärsområdets intäkter att minska beroende på avtagande volymer i och med utfasningen av hygienprodukterna.

Trots en fortsatt svag marknadsutveckling ökar nettofaktureringen i alla prioriterade affärsområden. I huvudsak genom en effektivare marknadsorganisation där tillväxten leder till ökat kapacitetsutnyttjande i våra produktionsenheter. Utmaningen framåt ligger i fortsatt anpassning till marknadens efterfrågan genom förbättringar i områden som kundservice, produktinnovation och leveranssäkerhet”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.