Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2011

Regulatorisk 28 Apr 2011 08:00
Ökade marknadssatsningar för att främja tillväxten

1 januari – 31 mars 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 867 (960) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 3,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 (1,09) SEK.
  • Rörelseresultatet har påverkats av ökade kostnader för marknadssatsningar.

Nyckeltal

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
  januari - mars januari - mars  april -
 mars
januari -december
MSEK 2011 2010 2010/2011 2010
 Nettoomsättning  867  960  3 877  3 971
Rörelseresultat 1) 67 77 425 435
Rörelsemarginal 1) 7,8 % 8,1 % 10,9 % 10,9 %
Resultat efter finansiella poster 55 66 408 418
Resultat efter skatt 41 51 296 306

1) Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet “Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Utfallet i det första kvartalet hamnade något under vår ambitionsnivå såväl försäljnings- som lönsamhetsmässigt. Omsättningen föll med knappt 10 % i jämförelse med föregående år, till största delen förklarat av den starkare svenska kronan, men även mätt i fasta växelkurser sjönk omsättningen med 3 %.

I första hand är det affärsområde Tissue som haft en svag utveckling med lägre leveranser till hygiensektorn samt en försämrad försäljning generellt sett i efterdyningarna av branden vid ett av pappersbruken i juni förra året. Sammantaget med interna leveranser har dock kapacitetsutnyttjandet varit på en hög nivå. En förbättrad produktivitet i kombination med prishöjningar har lett till en resultatförbättring inom Tissue.

För affärsområde Retail var försäljningen svag till följd av minskade private label-volymer. Därutöver har vi tappat en del volymer i Norden och Tyskland. Samtidigt försvarar vi framgångsrikt våra marknadsandelar på premium sortimentet och vi ser en fortsatt förbättring av produktmixen. Sammantaget upprätthåller vi i stort lönsamheten mätt i fasta växelkurser inom Retail.

För vårt huvudområde, Professional, steg omsättningen mätt i fasta växelkurser med knappt 3 %. Med hänsyn taget till de prisökningar som genomfördes i fjol så innebär det i stort sett oförändrade volymer. Även om vi ser en positiv utveckling på vissa marknader såsom Sverige och våra tillväxtmarknader, så har inte HoReCa-marknaden i Tyskland utvecklats lika positivt som ekonomin i dess helhet. Rörelseresultatet sjönk inom Professional till följd av den något svagare volymutvecklingen på mogna marknader och delvis på grund av de ökade investeringar vi gör för att främja tillväxten på prioriterade marknader. Vi noterar också att priserna på handelsvaror ökat under kvartalet och vi bedömer att inflationstrycket kommer att fortsätta för våra viktigaste insatsvaror.

Totalt sett för kvartalet minskade rörelseresultatet mätt i fasta växelkurser för Duni med 3 MSEK till 74 (77) MSEK. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,0 %, att jämföra med 8,1 % föregående år.

Vår förväntan för helåret är att återhämtningen på HoReCa-marknaden ska fortsätta på de flesta håll i Europa, vilket skapar förutsättningar för volymtillväxt. Trenden med ökande kostnader för handels- och insatsvaror gör att egna prishöjningar kan bli aktuella”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

 

Downloads