Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2009

Regulatorisk 24 apr 2009 08:00
Rörelsemarginalen 7,2 % i en svagare marknad

1 januari – 31 mars 2009
- Nettoomsättningen ökade med 3,9 % till 1 007 (969) MSEK.
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 0,79 (0,96) SEK.

Nyckeltal
jan - mar jan - mar helår 12 månader
2009 2008 2008 2008/2009
Nettoomsättning, MSEK 1 007 969 4 099 4 137
Rörelseresultat1), MSEK 73 83 414 403
Rörelsemarginal1), % 7,2 % 8,6 % 10,1 % 9,7 %
Resultat efter finansiella poster, MSEK 50 67 251 233
Resultat efter skatt2), MSEK 37 45 191 182

1) Före en orealiserad värderingseffekt av derivat om -2 (3) MSEK på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas.
2) För kvarvarande verksamheter.

VD’s kommentar
“Under årets första kvartal fortsatte ekonomin generellt att försvagas. Vad beträffar Dunis kundgrupper märktes nedgången mest på hotell- och cateringsidan, medan restaurangbranschen och, i högre grad, dagligvaruhandeln klarar sig något bättre.

Försäljningen har med andra ord bromsat in ytterligare under det första kvartalet och vi konstaterar en volymnedgång på i storleksordningen 5-6 % inom både Retail och Professional. Det är fortfarande i södra Europa, framförallt i Spanien, och på de östeuropeiska marknaderna som recessionen fått störst effekter. I östra Europa har dessutom försvagade valutor påverkat negativt.

Den svaga kronan gör dock att vi kan rapportera en omsättningsökning på 3,9 %. För affärsområde Professional steg försäljningen med 6,5 %. Centraleuropa med Tyskland som huvudmarknad fortsätter att leverera goda försäljningssiffror i en vikande marknad.

Inom Retail ökade omsättningen med 6,2 %. Vi kan även under första kvartalet skönja en gradvis förbättring av lönsamheten. Resultaten från marknaderna är bättre än föregående år och det är positivt att konstatera en klar förbättring i Storbritannien.

För affärsområde Tissue var utvecklingen svag, men vi räknar fortfarande med en viss återhämtning vad beträffar volymerna under andra halvan av året.
Djupet i den konjunktursvacka vi nu befinner oss i var det väl knappt någon som förutspådde för ett år sedan. Duni har dock snabbt anpassat sig till det sämre marknadsläget. Vi har dragit ner på produktionen vilket gör att vi lyckats minska lagren trots en vikande marknad. Detta har i viss mån påverkat bruttomarginalen, men det är en prioritet att hålla lagren under kontroll och fokusera på kassaflödet.

Som jag poängterat tidigare blir 2009 ett tufft år och vi räknar med att volymutvecklingen från första kvartalet håller i sig. I kommande kvartal kommer vi få en större positiv effekt av sjunkande inköpspriser samt av de tidigare annonserade strukturåtgärderna”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.

Downloads