Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2008

Regulatorisk 29 Apr 2008 08:00
Nettoomsättningen ökade med 5,0 % med förbättrad rörelsemarginal jämfört med föregående år.

1 januari – 31 mars 2008
• Nettoomsättningen ökade med 5,0 % till 969 (923) MSEK.
• Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 45 (-31) MSEK.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 0,96 (-0,66) SEK.
• Rörelseresultatet ökade med 10,3 % till 86 MSEK (78).
• Rörelsemarginalen ökade till 8,9 % från 8,5 %.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 67 (-29) MSEK.
• Fortsatt god tillväxt inom affärsområdet Professional med stigande rörelsemarginal från 10,5 % till 10,9 %.

Downloads